716408PRIMARY MEDICAL CARE PRACTICUM
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, พยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-9-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-16:000OC40373M    
  อังคาร08:00-16:000OC      
  พุธ08:00-16:000OC      
  พฤหัสบดี08:00-16:000OC      
  ศุกร์08:00-16:000OC      
  ศุกร์09:00-12:00F9113F9C      
  ศุกร์09:00-12:00F9120F9C      
อาจารย์: อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร สุขประเสิรฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฝึกปฏิบัติ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
  02 จันทร์08:00-16:000OC40400M    
  อังคาร08:00-16:000OC      
  พุธ08:00-16:000OC      
  พฤหัสบดี08:00-16:000OC      
  ศุกร์08:00-16:000OC      
  ศุกร์09:00-12:00F9113F9C      
  ศุกร์09:00-12:00F9120F9C      
อาจารย์: อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร สุขประเสิรฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฝึกปฏิบัติ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
  03 จันทร์08:00-16:000OC40391M    
  อังคาร08:00-16:000OC      
  พุธ08:00-16:000OC      
  พฤหัสบดี08:00-16:000OC      
  ศุกร์08:00-16:000OC      
  ศุกร์09:00-12:00F9113F9C      
  ศุกร์09:00-12:00F9120F9C      
อาจารย์: อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร สุขประเสิรฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฝึกปฏิบัติ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.