712306ADULT AND GERIATRIC NURSING PRACTICUM II
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, พยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต5 (0-15-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-17:000OC871M    
  อังคาร08:00-17:000OC      
  พุธ08:00-17:000OC      
  พฤหัสบดี08:00-17:000OC      
  ศุกร์08:00-17:000OC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ วเลา 8.00-17.00 น.
  02 จันทร์08:00-17:000OC880M    
  อังคาร08:00-17:000OC      
  พุธ08:00-17:000OC      
  พฤหัสบดี08:00-17:000OC      
  ศุกร์08:00-17:000OC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ วเลา 8.00-17.00 น.
  03 จันทร์08:00-17:000OC880M    
  อังคาร08:00-17:000OC      
  พุธ08:00-17:000OC      
  พฤหัสบดี08:00-17:000OC      
  ศุกร์08:00-17:000OC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ วเลา 8.00-17.00 น.
  04 จันทร์08:00-17:000OC880M    
  อังคาร08:00-17:000OC      
  พุธ08:00-17:000OC      
  พฤหัสบดี08:00-17:000OC      
  ศุกร์08:00-17:000OC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ วเลา 8.00-17.00 น.
  05 จันทร์08:00-17:000OC880M    
  อังคาร08:00-17:000OC      
  พุธ08:00-17:000OC      
  พฤหัสบดี08:00-17:000OC      
  ศุกร์08:00-17:000OC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ วเลา 8.00-17.00 น.
  06 จันทร์08:00-17:000OC871M    
  อังคาร08:00-17:000OC      
  พุธ08:00-17:000OC      
  พฤหัสบดี08:00-17:000OC      
  ศุกร์08:00-17:000OC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ วเลา 8.00-17.00 น.
  07 จันทร์08:00-17:000OC871M    
  อังคาร08:00-17:000OC      
  พุธ08:00-17:000OC      
  พฤหัสบดี08:00-17:000OC      
  ศุกร์08:00-17:000OC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ วเลา 8.00-17.00 น.
  08 จันทร์08:00-17:000OC871M    
  อังคาร08:00-17:000OC      
  พุธ08:00-17:000OC      
  พฤหัสบดี08:00-17:000OC      
  ศุกร์08:00-17:000OC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ วเลา 8.00-17.00 น.
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.