712204HEALTH ASSESSMENT
การประเมินภาวะสุขภาพ
สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, พยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์08:00-10:00F9103F9C70691M    
  ศุกร์13:00-16:00F9F9L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
อาจารย์ ดร.กุลระวี วิวัฒนชีวิน
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
อาจารย์ ดร.ภัทรภร สฤษชสมบัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์กฤติยาณี ปะนัตถานัง
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM18-ID:2563011131 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
19 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:45 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM19-ID:2563011132 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 2 มี.ค. 2565 เวลา 16:15 - 18:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM33-ID:2563011205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 มี.ค. 2565 เวลา 16:15 - 18:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM34-ID:2563011206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.