114443SPORTS SCIENCE SEMINAR I
สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 114353
รายวิชาต่อเนื่อง:114472, 114493
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00ห้องอบรม1_อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C603723M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00ห้องทบทวน2 หอพักสุรนิเวศ4S4C      
  พฤหัสบดี13:00-16:00ห้องทบทวน3 หอพักสุรนิเวศ4S4C      
  พฤหัสบดี13:00-16:00S.5 ทบทวน 2 หอพักสุรนิเวศ5S5C      
  พฤหัสบดี13:00-16:00S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5S5C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ราชนาวี
อาจารย์ ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.