114350MASSAGE FOR HEALTH AND SPORTS
การนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี08:00-09:00ONLINEONLINEC504010M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00อาคารกีฬาสุรเริงไชยS1C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น
นายป้อ บุญรอด
นายชินพัฒน์ ทิพย์ศรีบุญ
สอบประจำภาค: 28 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
28 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.