535302MATERIAL TESTING LABORATORY
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 531101 หรือ
ENG31 1001
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00F6F6C35341W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นางสาวชัชพิมุข พรหมโชติ
นางสาวพรพรรณ เฉิดฉาย
นายอรรถโชค ภู่พันชิต
นางสาวจิรภิญญา รักษาแก้ว
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 พฤหัสบดี16:00-19:00F5F5C39390W    
อาจารย์: นางสาวสุรัสวดี นัยนารถ
นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ
นางสาวภูริชญา โภคสวัสดิ์
นายอัครณัฎฐ์ รัตนพงศ์ภัค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560
  03 พฤหัสบดี13:00-16:00F6F6C37370W    
อาจารย์: นางสาวสุรัสวดี นัยนารถ
นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ
นางสาวภูริชญา โภคสวัสดิ์
นายอัครณัฎฐ์ รัตนพงศ์ภัค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.