535209AUTOMATION
ระบบอัตโนมัติ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 535200
รายวิชาต่อเนื่อง:525363, 535403, 535478
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-12:00F1F1C25241M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์
Dr.ARFAT AHMAD KHAN
นายอรรถโชค ภู่พันชิต
นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร
นางสาวจิรภิญญา รักษาแก้ว
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 อังคาร13:00-17:00F1F1C26260W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์
Dr.ARFAT AHMAD KHAN
นายอรรถโชค ภู่พันชิต
นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร
นางสาวอนันตญา ทิมทอง
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี26-25-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560
  03 พุธ13:00-17:00F1F1C26260W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์
Dr.ARFAT AHMAD KHAN
นางสาวจิรภิญญา รักษาแก้ว
นางสาวอนันตญา ทิมทอง
นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี26-25-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560
  04 พฤหัสบดี08:00-12:00F1F1C25178W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์
Dr.ARFAT AHMAD KHAN
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.