335343FOOD ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 335342 หรือ
CO 335342
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00F5F5C33312M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
อาจารย์ ดร.ไตรภพ พาหอม
นายนิคม พรประสิทธิ์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี31-28-3
สอบประจำภาค: 2 มี.ค. 2565 เวลา 08:45 - 11:45 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 พุธ09:00-12:00F5F5C33330M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
อาจารย์ ดร.ไตรภพ พาหอม
นายนิคม พรประสิทธิ์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี31-30-1
สอบประจำภาค: 2 มี.ค. 2565 เวลา 08:45 - 11:45 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  03 พฤหัสบดี09:00-12:00F5F5C301713M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
อาจารย์ ดร.ไตรภพ พาหอม
นายนิคม พรประสิทธิ์
สอบประจำภาค: 2 มี.ค. 2565 เวลา 08:45 - 11:45 อาคาร B ห้อง N (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.