301111INTRODUCTION TO AGRICULTURAL INSPIRATION AND INNOVATION
ปฐมนิเทศแรงบันดาลใจและนวัตกรรมการเกษตร
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:301111, IAT31 1001
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-14:00ห้องประชุมชั้น3AGC100946W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์
ดร.ลำไพร ศรีธรรมมา
รองศาสตราจารย์วินัย ผู้นำผล
นายจารุวัฒน์ นนทชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
อาจารย์ ดร.รุจ มรกต
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM เรียนที่อาคารเกษตรภิวัฒน์ (สอบปลายภาคนอกตารางวันศุกร์ที่ 5 ต.ค. 61 เวลา 15.00 น. ณ อาคารเกษตรภิวัฒน์ (F14)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.