521367FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
ปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 2
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 521366
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00F5F5C30255M    
อาจารย์: อาจารย์จรูญศักดิ์ สมพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน
นายธนากร แนวกลาง
อาจารย์พรพิมล มูลแก้ว
นางสาวณัฐพร ชัชวาลธาตรี
นายนัฐพิชน บุตรี
นางสาวจินตพร กลิ่นสุข
นายภัทรพงษ์ สู่หนองบัว
นายศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณ์สุข
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.