521356AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 521351 หรือ
CO 521351
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-16:00F5F5L403010M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สามารถ บุญอาจ
นายธนากร แนวกลาง
นางสาวจินตพร กลิ่นสุข
Mr.PHAN VAN MAN
อาจารย์พรพิมล มูลแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คธา วาทกิจ
นายเกียรติศักดิ์ ใจโต
นายประวิทย์ วิจิตรชัย
นายฑีรพรรษฎ์ ศรีอ่อน
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 อังคาร13:00-16:00F5F5C25241W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สามารถ บุญอาจ
นายธนากร แนวกลาง
นางสาวจินตพร กลิ่นสุข
Mr.PHAN VAN MAN
อาจารย์พรพิมล มูลแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คธา วาทกิจ
นายเกียรติศักดิ์ ใจโต
นายประวิทย์ วิจิตรชัย
จ่าสิบเอกจำนงค์ ผายสระน้อย
นายฑีรพรรษฎ์ ศรีอ่อน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.