536343FORMING AND JOINING LABORATORY
ปฏิบัติการขึ้นรูปและเชื่อมต่อ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 536304
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ศุกร์09:00-12:00F5F5C705713W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์
นายณัฏฐ์ชญาภรณ์ สิงห์โคตร
นายโชติช่วง พรหมบุตร
นายอภิวัฒน์ แซ่มัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย มีคำ
นายวงศกร คะประเวศ
นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์
นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ
สอบประจำภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.