536343FORMING AND JOINING LABORATORY
ปฏิบัติการขึ้นรูปและเชื่อมต่อ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 536304
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ศุกร์09:00-12:00F5F5L806812M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
นายเมธัส พันธุ์ต่วน
นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์
นายกสิวัฒน์ ไชยสิทธิ์
นายโชติช่วง พรหมบุตร
นายกฤษฎา แก่นดีลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย มีคำ
นายวีระยุทธ ชาตะสุวัจนานนท์
นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์
สอบประจำภาค: 2 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1117 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1119 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาเนื่องจากไม่มีนศ.ลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.