537343AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอากาศยาน
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 537342
รายวิชาต่อเนื่อง:537462
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ศุกร์09:00-12:00F5F5C60573W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฏฐพล อริยฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์
นางสาววิไลลักษณ์ วรรณะ
นางสาววิภาดา โบราณสาร
นายฑีรพรรษฎ์ ศรีอ่อน
นายธงชัย ภูศิริ
นายธัญนุกรณ์ ไชยเมือง
อาจารย์ ดร.อรลักษณ์ พิชิตกุล
นายธนพล ทักษิณธานี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.