575572RESEARCH METHODOLOGY AND PAPER WRITING
ระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต4 (4-0-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-12:00อาคารวิชาการ 1CC532M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร พ.ศ. 2558, 2563
  02 พุธ08:00-12:00อาคารวิชาการ 1CC514W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร พ.ศ. 2558, 2563
ปริญญาเอก
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 พุธ08:00-12:00อาคารวิชาการ 1CC505W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร พ.ศ. 2558, 2563
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.