551343MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 4
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต1 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551342
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 เสาร์09:00-13:00F5F5C61583M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
อาจารย์อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี61-57-4
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร พ.ศ. 2558
  02 เสาร์09:00-13:00F5F5C60600W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
อาจารย์อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตร พ.ศ. 2558
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.