525442THERMO-FLUID LABORATORY
ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหล
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 525308
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-16:00F5F5C27261M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข
นายธงชัย เทียมทัด
นางสาววชิราภรณ์ รักษาอินทร์
Mr.ANDREAS PRASETYADI
นายสิริชัย ดวงเดือน
นายวสุ พิริยะกุลวัฒน์
นางสาวเพ็ญพิชา เนียมสกุล
นางสาวอัมพวรรณ วันดี
นายสรวิช คล่องดี
นายธนพัต พฤกษาพันธุ์รัตน์
นายณัฏฐพล อำไพ
สอบประจำภาค:
  02 อังคาร13:00-16:00F5F5C46406W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข
นายธงชัย เทียมทัด
นายสิริชัย ดวงเดือน
นางสาวเพ็ญพิชา เนียมสกุล
นางสาวปุณยาพร วิรุญจิตร์
นางสาววชิราภรณ์ รักษาอินทร์
Mr.HIEU TRI LE
นางสาวอัมพวรรณ วันดี
นายธนิต หินไลเลิศ
นางสาวชนาภา เทพเสนา
นายวสุ พิริยะกุลวัฒน์
สอบประจำภาค:
  03 ศุกร์09:00-12:00F5F5C50446W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข
นายธงชัย เทียมทัด
นางสาวปุณยาพร วิรุญจิตร์
นายธนิต หินไลเลิศ
นางสาววชิราภรณ์ รักษาอินทร์
Mr.ANDREAS PRASETYADI
นายณัฏฐพล อำไพ
Mr.HIEU TRI LE
นายสรวิช คล่องดี
นางสาวชนาภา เทพเสนา
นายธนพัต พฤกษาพันธุ์รัตน์
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.