108202MICROBIOLOGY LABORATORY
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 104201 หรือ
108201 หรือ
CO 104201 หรือ
CO 108201
รายวิชาต่อเนื่อง:104712, 104712, 108204, 108204, 108621, 302341, 302341, 302344, 302344, 302472, 302472, 304301, 304301, 305312, 312344, 312344, 312351, 312351, 322351, 332351
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00F2F2C301812M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วาสนา เป็นเครือ
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท วังบุญ
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  02 จันทร์13:00-16:00F2F2C30237M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วาสนา เป็นเครือ
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท วังบุญ
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  03 อังคาร09:00-12:00F2F2C301614M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วาสนา เป็นเครือ
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท วังบุญ
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  04 อังคาร09:00-12:00F2F2C301713M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วาสนา เป็นเครือ
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท วังบุญ
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  05 พฤหัสบดี09:00-12:00F2F2C30228M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วาสนา เป็นเครือ
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท วังบุญ
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  06 พฤหัสบดี09:00-12:00F2F2C301515M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วาสนา เป็นเครือ
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท วังบุญ
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  07 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วาสนา เป็นเครือ
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท วังบุญ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
  08 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วาสนา เป็นเครือ
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท วังบุญ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
  09 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วาสนา เป็นเครือ
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท วังบุญ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
  10 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วาสนา เป็นเครือ
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท วังบุญ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.