524482CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
โครงงานวิศวกรรมเคมี
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:00-13:00F5F5C801961M    
  พุธ12:00-13:00F5F5C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย
อาจารย์ ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี
อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์
อาจารย์ ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล มณีแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม กลมเกลี้ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เล็ก วันทา
อาจารย์สุรวิทย์ นาคสู่สุข
อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.