526207CERAMIC FABRICATION LABORATORY
ปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิก
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเซรามิก
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 526206 หรือ
CO 526206 หรือ
526206 หรือ
CO 526206
รายวิชาต่อเนื่อง:526402, 526402, 526424
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00F6/1F6/1C452817M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์ ภูวานคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ โชคค้า
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัชญา อายะวรรณา
นายปริวรรต พุทธมาตย์
สอบประจำภาค: 30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554, 2560
  02 พุธ13:00-16:00F6/1F6/1C45450W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์ ภูวานคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ โชคค้า
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัชญา อายะวรรณา
นายปริวรรต พุทธมาตย์
สอบประจำภาค: 30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554, 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.