536440MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
ปฏิบัติการทางการผลิตและระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 525401 หรือ
525401
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-16:00F5F5L52502W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย มีคำ
สอบประจำภาค: 31 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
31 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 พฤหัสบดี13:00-16:00F5F5L45450M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย มีคำ
สอบประจำภาค: 31 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
31 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.