525441AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
ปฏิบัติการระบบควบคุมและอัตโนมัติ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 525307
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร15:00-18:00F5F5C504010W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย
นางสาวฐานิดา ศรีชัยเพชร
นายเกรียงไกร แหวนเงิน
นางสาวผกาสินี สิงห์เจริญกิจ
นายอดิศักดิ์ แดงบุตร
นายอัษฎายุธ รอดพ่าย
นายศิริพงษ์ ปะวะโก
นายธีรวิชญ์ เคนบุปผา
นายบุญธรรม ภัทราจารุกุล
นายอภิรักษ์ อินทร์ชู
นายแสณภูมิ ทรงไตรย์
อาจารย์ธนัตถ์ศรณ์ ชัยศิริทุ่งนากลาง
นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน
นายภาคภูมิ สู่แสนสุข
นายสมบูรณ์ทรัพย์ รอดพร
อาจารย์พรพรม บุญพรม
สอบประจำภาค:
  02 พฤหัสบดี15:00-18:00F5F5C50491W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย
นายแสณภูมิ ทรงไตรย์
นางสาวผกาสินี สิงห์เจริญกิจ
อาจารย์ธนัตถ์ศรณ์ ชัยศิริทุ่งนากลาง
นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน
นายภาคภูมิ สู่แสนสุข
นายเอกลักษณ์ พรมภักดี
นายพีรพงษ์ พิมพ์อูบ
นางสาวสุนทรี แสงศรี
นายอภิรักษ์ อินทร์ชู
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.