114100SPORT AND RECREATION
กีฬาและนันทนาการ
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2558 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:00อาคารวิชาการ 2C2C36360W    
  จันทร์14:00-16:00สนามแบดมินตันS1L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: แบดมินตัน (เฉพาะนศ.พยาบาลเท่านั้น)
  02 จันทร์13:00-14:00อาคารวิชาการ 2C2C36360W    
  จันทร์14:00-16:00อาคารกีฬาสุรเริงไชยS1L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายจุมภฏ อินทรนัฏ
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ว่ายน้ำ (เฉพาะนศ.พยาบาลเท่านั้น)
  03 จันทร์13:00-14:00อาคารวิชาการ 2C2C36306W    
  จันทร์14:00-16:00อาคาร 80 พรรษาS80L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายป้อ บุญรอด
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า ทุกชั้นปี
เคมี (หลักสูตรก้าวหน้า) ทุกชั้นปี
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรก้าวหน้า) ทุกชั้นปี
ชีววิทยา (หลักสูตรก้าวหน้า) ทุกชั้นปี
ฟิสิกส์ (หลักสูตรก้าวหน้า) ทุกชั้นปี
15-0-15
15-2-13
15-0-15
15-3-12
15-3-12
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5208(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: เทเบิลเทนนิส (เฉพาะนศ.วิทย์ก้าวหน้าเท่านั้น)
  04 จันทร์13:00-14:00อาคารวิชาการ 2C2C31283W    
  จันทร์14:00-16:00อาคารกีฬาสุรเริงไชยS1L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายธันย์ธเสกข์ ธัชวงศ์สง่า
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5208(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ลีลาศ รับชาย 15 คน หญิง 15 คน
  05 จันทร์13:00-14:00อาคารวิชาการ 2C2C36351W    
  อังคาร15:00-17:00หอพักนักศึกษาSSL      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายนิมิต พิศขุมทอง
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ศิลปป้องกันตัว
  06 จันทร์13:00-14:00อาคารวิชาการ 2C2C34331W    
  อังคาร15:00-17:00สนามเทนนิสS7L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5208(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: เทนนิส
  07 จันทร์13:00-14:00อาคารวิชาการ 2C2C32302W    
  อังคาร15:00-17:00สนามฟุตบอล 1SSSL      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายสุทธิรักษ์ ไชยรักษ์
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5208(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ฮอกกี้
  08 จันทร์13:00-14:00อาคารวิชาการ 2C2C63630W    
  พุธ17:00-19:00สวนสุขภาพ มทส.S8L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายชินพัฒน์ ทิพย์ศรีบุญ
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: แอโรบิค
  09 จันทร์13:00-14:00อาคารวิชาการ 2C2C60546W    
  พฤหัสบดี17:00-19:00สวนสุขภาพ มทส.S8L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายสุขสรรค์ โชคคุณ
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5208(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: แอโรบิค
  10 จันทร์13:00-14:00อาคารวิชาการ 2C2C89872W    
  พฤหัสบดี17:00-19:00สวนสุขภาพ มทส.S8L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นางมยุรี ชูศรี
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5208(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: วิ่งเพื่อสุขภาพ
  11 จันทร์13:00-14:00อาคารวิชาการ 2C2C44440W    
  ศุกร์10:00-12:00อาคารกีฬาสุรเริงไชยS1L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นางสาววาสนา แกล้วกล้า
สำรองสำหรับ:
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี
1-1-0
23-23-0
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5208(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: การบริหารกาย (เฉพาะนศ.วิศวเท่านั้น)
  12 จันทร์13:00-14:00อาคารวิชาการ 2C2C32320W    
  ศุกร์10:00-12:00สนามแบดมินตันS1L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายนัฐวุฒิ เถาวันดี
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5208(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: แบดมินตัน
  13 จันทร์13:00-14:00อาคารวิชาการ 2C2C30291W    
  ศุกร์15:00-17:00สนามฟุตบอล 1SSSL      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายยงยุทธ เพ็งนอก
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5208(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ฟุตบอล
  14 จันทร์13:00-14:00อาคารวิชาการ 2C2C30300W    
  อังคาร15:00-17:00อาคารกีฬาสุรเริงไชยS1L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นายวีรวัชร์ ทองยอดดี
สอบประจำภาค: 16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
16 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สควอช
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.