203405BUSINESS CHINESE II
ภาษาจีนธุรกิจ 2
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ภาษาต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 203404 หรือ
IST30 1204
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาเทียบเท่า:203405, IST30 1205
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-15:00B5205B2C30300W    
  พุธ15:00-16:00ONLINEONLINEC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ทุกชั้นปี30-28-2
สอบประจำภาค: 5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM11-ID:2563011122 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM12-ID:2563011123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: เฉพาะนศ.การจัดการ
  02 พุธ13:00-15:00B5206B2C28280W    
  พุธ15:00-16:00ONLINEONLINEC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
อาจารย์จิราพร ปาสาจะ
สอบประจำภาค: 5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM11-ID:2563011122 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:15 อาคาร ONLINE ห้อง ZOOM12-ID:2563011123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description
พัฒนาทักษะผู้เรียนในการพัฒนาความสามารถในการวางแผน การจัดการองค์กร การเขียนรายงานในเชิงธุรกิจ การทำสัญญาทางการค้าในประเด็นต่าง ๆ โดยศึกษาถึงกรณีที่เกิดขึ้นจริง



หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.