203403CHINESE III
ภาษาจีน 3
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ภาษาต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 203402
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:203404, IST30 1204
รายวิชาเทียบเท่า:IST30 1203, 203403
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00B1139BC30255W    
  จันทร์15:00-16:00ONLINEONLINEC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษาการจัดการ
  02 จันทร์13:00-15:00B1140BC32311W    
  จันทร์15:00-16:00ONLINEONLINEC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
อาจารย์ ดร.พชรมน ซื่อสัจลือสกุล
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษาการจัดการ
Course Description
พัฒนาทักษะการพูด และการเขียนภาษาจีน เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และในวงการธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมชาติ ศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมจาเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น จดหมายโต้ตอบ การโฆษณา เพลง ภาพยนตร์
บทคัดสรรบางตอนจากวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจภาษาดียิ่งขึ้น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.