203402CHINESE II
ภาษาจีน 2
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ภาษาต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 203401
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:203403, IST30 1203
รายวิชาเทียบเท่า:203402, IST30 1202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร17:00-19:00B1113BC40319W    
  พฤหัสบดี17:00-18:00ONLINEONLINEC      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
สอบประจำภาค: 26 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description
ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาจีนเบื้องต้น 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด และอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย การถามและบอกทาง การซื้อของ การท่องเที่ยว ฯลฯ ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของตัวอักษรจีน
และไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเข้าใจข้อความง่าย ๆ และสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.