105193GENERAL PHYSICS LABORATORY
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105103 หรือ
CO 105103
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-16:00F10F10C59590W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล
สอบประจำภาค: 29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: ประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับรายวิชาวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ทาง ZOOM MEETING ID:5483002702 PASSCODE:sutphysics
  02 พุธ17:00-20:00F10F10C49490W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล
สอบประจำภาค: 29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: ประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับรายวิชาวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ทาง ZOOM MEETING ID:5483002702 PASSCODE:sutphysics
  03 พฤหัสบดี09:00-12:00F10F10C1621620W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล
สอบประจำภาค: 29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: ประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับรายวิชาวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ทาง ZOOM MEETING ID:5483002702 PASSCODE:sutphysics
  04 ศุกร์13:00-16:00F10F10C67670W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล
สอบประจำภาค: 29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: ประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับรายวิชาวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ทาง ZOOM MEETING ID:5483002702 PASSCODE:sutphysics
  05 พุธ13:00-16:00F10F10C24222W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
สอบประจำภาค: 29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชาวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง LAB COM 7
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.