ปฏิทินการศึกษา
-- : Download ปฏิทิน มทส. 2021-2022 -->
      2566 -- CALENDAR Thai_2566 / 1/2566  / 2/2566  / 3/2566
      2567 -- CALENDAR Thai_2567 / Eng_2567
ชุดปฏิทิน   
     ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2 3    

โปรดทราบ
 
* ไ ม่ พ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ลื อ ก *

 
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.