รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
และพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินยืนยันเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีการศึกษา 2564

   ระบุเลขประจำตัวประชาชน
ระบุ: เลขประจำตัวประชาชน :   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะแจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไปที่ http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/