ระบบรับสมัครเข้าศึกษา
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาตรี
คลิกที่ : เพื่อเลือก โครงการ หรือหลักสูตร และกดปุ่ม SUBMIT
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer
- สมัคร วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม เลือก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนอกเวลา

-  : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เริ่มวันที่ 19/7/2564 15:30:00 ถึง 22/7/2564 23:59:00)
-  : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนอกเวลา (เริ่มวันที่ 24/6/2564 15:30:00 ถึง 11/7/2564 23:59:00)
-  : วิศวกรรมพรีซิชั่น (เริ่มวันที่ 24/6/2564 15:30:00 ถึง 11/7/2564 23:59:00)
-  : วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (เริ่มวันที่ 24/6/2564 15:30:00 ถึง 11/7/2564 23:59:00)
ทุกครั้งที่ต้องการสมัครประเภทต่อไปโปรดปิด browser ก่อนเริ่มสมัครประเภทอื่น
อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติผู้สมัคร ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น