ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5652228 นางสาวเพ็ญวิภา รวิศิโรรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
2 B5752478 นางสาวฌัชชา แปกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
3 B5851782 นางสาวธิดาพร พรมวงศ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
4 B5851881 นางสาวลัดดาวัลย์ แสนมี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
5 B5851904 นางสาวกนกวรรณ เอการัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
6 B5851935 นางสาวสิริพร ดวงสำราญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
7 B5851942 นางสาวปิยรัฏ พงศ์อุดม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
8 B5852079 นางสาวเบญจวรรณ มูกขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
9 B5852192 นางสาวประณัฐดา พริ้งกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
10 B5852734 นางสาวอัญชิสา โมงขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
11 B5852772 นางสาวสุพัทธมล เมืองเจริญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
12 B5854172 นางสาวประนัตดา นะราแก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
13 B5950027 นางสาวสุภาภรณ์ สุวัฒนชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
14 B5950065 นางสาวสุดารัตน์ ชาวขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
15 B5950072 นางสาวประภัสสร ภูมิกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
16 B5950096 นางสาวเบญญา โพธิ์ศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
17 B5950102 นางสาวกนกวรรณ ชมภูทิพย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
18 B5950119 นางสาวกมลชนก เงินอยู่ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
19 B5950133 นางสาวอรัญญา สายบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
20 B5950140 นางสาวปริณดา คงยิ่งหาญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
21 B5950218 นางสาวศุภนิดา วิถาระพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
22 B5950690 นางสาวกนกลักษณ์ เสาเเก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
23 B5950744 นางสาวสุนิตา โมรานอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
24 B5950935 นายภาสุ เสมสวัสดิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
25 B5950959 นางสาวมาริสา ศรีถาวร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
26 B5950980 นางสาวปาริชาต พรหมหิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
27 B5950997 นางสาวภานุชนากร อะการะวัง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
28 B5951369 นางสาวธัญวรัตม์ สีแสด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
29 B5951512 นางสาวมาลินี โลสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
30 B5951581 นายชินวัตร์ ภูแสนศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
31 B5951598 นายธนะศักดิ์ วงศ์บา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
32 B5951710 นางสาวสุดารัตน์ เนรมิตรครบุรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
33 B5951765 นางสาวธนาภรณ์ พวงเขียว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
34 B5952519 นางสาวณัฐมน พุทธรักษา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
35 B5952571 นางสาวนุชศรา แทนสีทา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
36 B5953134 นายธีรพงษ์ รัตนาธิวัด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
37 B5953271 นางสาวณารตา รัตนกุลพัชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
38 B5953318 นายศุภกร มะลิใหม่ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
39 B5953325 นายอนันตชัย แสงศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
40 B5953387 นางสาวนาฏชุดา มหามาตย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
41 B6051549 นายสุรกานต์ พิมพานิช CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
42 B6051754 นางสาวปิยะพร หลงมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
43 B6052652 นายอำพล ไพบูลย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
44 B5852277 นางสาวบุญฑริกกา สว่างเมฆ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
45 B5852666 นางสาวพรชิตรา หวายสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
46 B5912896 นายสุระศักดิ์ ตุ่นกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
47 B5950034 นางสาวสุธิดา โพธิ์ทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
48 B5950089 นางสาวเกวลิน คำชมภู CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
49 B5950188 นางสาวนุชจรี สัตยาพิทักษ์กุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
50 B5950201 นางสาวกัญญาพัชร เจนหนองแวง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
51 B5950225 นางสาวสรีนัทธร บำเพ็ญเพียรธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
52 B5950683 นางสาวเนริณีย์ ม่วงมุลตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
53 B5950973 นายภควัฒน์ พือสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
54 B5951000 นายวิวรรธนากร รชานนท์ทัศน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
55 B5951390 นายจิรายุ นากวิกรัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
56 B5951529 นางสาวนภสร ทวีโยค CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
57 B5951659 นางสาวณัฐวดี แสงเมือง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
58 B6050016 นางสาววนัญญา เกตุจังหรีด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
59 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
60 B6050078 นางสาวสุภัสสร อ่อนในชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
61 B6050085 นางสาวศิริวรรณ ศรีจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
62 B6050122 นางสาวกฤตพร ไชยชมพู CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
63 B6050146 นางสาวเขมิกา จิตรโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
64 B6050160 นางสาวกันทิมา มิกขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
65 B6050214 นางสาวสุทธิดา นาคนิล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
66 B6050245 นางสาวธิดารัตน์ ฝ่ายกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
67 B6050283 นางสาวเอื้ออารีย์ มูลธิยะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
68 B6050757 นางสาวศุภธนิศร์ พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
69 B6050924 นางสาวฐิตาพร รักขาว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
70 B6050986 นางสาวนิธิตา กระจ่างศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
71 B6050993 นางสาวกรรณิการ์ เทพจิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
72 B6051013 นายธวัชชัย มูลเสถียร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
73 B6051044 นายวรุตม์ วัดอิ่ม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
74 B6051051 นางสาวภัทรวรรณ ซั่วเซ่งอิ้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
75 B6051082 นางสาวนฤมล จันทะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
76 B6051099 นายพีร์ ศรีพิทักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
77 B6051136 นางสาวระวีวรรณ โพรงขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
78 B6051440 นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
79 B6051617 นางสาวภัทรวดี ภักดิ์ประสิทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
80 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
81 B6051648 นายอชิระญา รักษ์มณี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
82 B6052638 นางสาวสิริยากร ลาสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
83 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
84 B5851928 นางสาวรัตติญา วุฒิธนูทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
85 B5852154 นายธนวรรธก์ อ่วมประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
86 B5852345 นางสาวสายทอง วงษาไชย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
87 B5852659 นางสาวศศิวิมล ก่ำมะเริง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
88 B5927920 นายชนกพงษ์ เจนพนัส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 3 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
89 B5950126 นางสาวกมลศรี บุญอุ้ม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
90 B5950232 นางสาวบัญจรัตน์ บุญทา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
91 B5950249 นางสาวอมรรัตน์ สีลารักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
92 B5950966 นางสาวกมลชนก ตีรชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
93 B5951314 นางสาวมัลลิกา ลักขษร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 3 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
94 B5951321 นางสาวณัฏฐริณีย์ จันหินตั้ง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
95 B5951437 นายภทรวัฒน์ พิรักษา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
96 B5951475 นางสาวนริศรา ศรียางค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
97 B5951543 นางสาวกรรณิกา จุลชีพ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
98 B5951567 นางสาวณัณภักดิ์วรา กีรติธนธรณ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
99 B5951734 นางสาวสริญญา พรมอุ่น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
100 B5951741 นางสาวนันทนา จันทะภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 3 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
101 B5953141 นางสาววรรณวิสาข์ คำภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 3 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
102 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
103 B6050139 นางสาวรสสุคนธ์ สระแก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
104 B6050153 นางสาวทิพย์สุดา เผินสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
105 B6050177 นางสาวจุฑามาศ พิพัฒน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
106 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
107 B6050191 นางสาวจินต์จุฑา เขมศิริกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
108 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
109 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
110 B6051075 นายปุณยวัทน์ พุสิงห์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
111 B6051112 นางสาวจุฬารัตน์ เจตเขตการณ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
112 B6051129 นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
113 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
114 B6051457 นางสาวอาทิตยา เบกไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
115 B6051464 นายภาสกร พบพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
116 B6051488 นายทักษิณ หมั่นจิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
117 B6051570 นางสาวณัฐกมล มาจ๊ะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
118 B6051655 นางสาวจันทร์จิรา บุบผาลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
119 B6051709 นางสาวมาริษา อิศรางกูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
120 B6051792 นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ