ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5851706 นางสาวประภัสสร กริ้งพะไล FOOD TECHNOLOGY 1 0 325232 FOOD PROCESSING LABORATORY I
2 B5852284 นางสาวเมธานุช กอผา FOOD TECHNOLOGY 1 0 325232 FOOD PROCESSING LABORATORY I
3 B5854165 นางสาวนันทิยา เพิ่มพูล FOOD TECHNOLOGY 1 0 325232 FOOD PROCESSING LABORATORY I
4 B5952939 นางสาวสุพิชญา ราตรีสุข FOOD TECHNOLOGY 1 1 325232 FOOD PROCESSING LABORATORY I