ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย CME 1 1 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
2 B5807376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาวไธสง CME 1 1 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
3 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ CME 1 1 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
4 B5813230 นางสาวณัฐมน ธานี CME 1 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
5 B5824304 นางสาววรางคณา วรรณวัตน์ CME 1 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
6 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์ CME 1 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
7 B5903412 นางสาวอนุธิดา จันทร์สมุทร CME 1 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
8 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย CME 1 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
9 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี CME 1 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
10 B5910328 นายศิวัช อินทนา CME 1 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
11 B5910496 นางสาวอุมาพร ขันเคน CME 1 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
12 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ CME 1 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
13 B5912612 นางสาวประภัสสร คำนึง CME 1 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
14 B5914470 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก CME 1 1 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
15 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ CME 1 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS