ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5720293 นายธงชัย อินต๊ะบุญมา GT 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
2 B5803088 นางสาวณัฐวิภา ทั้งนภากุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
3 B5804252 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534200 GENERAL GEOLOGY
4 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
5 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534200 GENERAL GEOLOGY
6 B5811021 นายวรรณกร ประเสริฐสวัสดิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534200 GENERAL GEOLOGY
7 B5902705 นายพชร รื่นรวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
8 B5902934 นายกิตติพศ ฉิมจารย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534200 GENERAL GEOLOGY
9 B5906055 นายภานุพันธ์ มาเร็ว PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
10 B5915170 นายอรรถกร ปุญญา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
11 B5915507 นายณรัท ปักษา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534200 GENERAL GEOLOGY
12 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534200 GENERAL GEOLOGY
13 B5923298 นายจักรกฤษณ์ สมสุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
14 B5925551 นายเอกวิทย์ มุ่งงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534200 GENERAL GEOLOGY
15 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน CE 1 10 1 534200 GENERAL GEOLOGY
16 B6001476 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
17 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา CE 1 10 1 534200 GENERAL GEOLOGY
18 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
19 B6004453 นางสาวมัชมาน เขียนนอก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
20 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534200 GENERAL GEOLOGY
21 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
22 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
23 B6010409 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
24 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
25 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
26 B6014285 นายธนพล ฉายทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
27 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
28 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร CE 1 10 1 534200 GENERAL GEOLOGY
29 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
30 B6019389 นางสาวสุทธิดา สืบวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
31 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์ CE 1 10 1 534200 GENERAL GEOLOGY
32 B6024390 นายราชัน พลเสน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
33 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
34 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
35 B6102777 นางสาวปวริศา กรุงพิทักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
36 B6102784 นางสาวเอมมิกา กลอนกลาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
37 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
38 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
39 B6103316 นายกฤษดา เกษมศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
40 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534200 GENERAL GEOLOGY
41 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
42 B6103835 นางสาวสุกัญญา ขีดกิ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
43 B6104092 นายวิทพงษ์ คล้ายกบิลท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
44 B6104443 นายพัฒนพงษ์ เคราะห์ดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
45 B6104535 นางสาววัลวิภา โคลา MATHEMATICS 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
46 B6104603 นางสาวอารียา งามปัญญา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
47 B6104702 นางสาวสุนิสา จรจรัญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
48 B6105082 นายปริญญา จันทะเสน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
49 B6105471 นายวงศพัทธ์ โจมพรม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
50 B6105891 นางสาวปฐมวดี ชาวทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
51 B6106126 นางสาวธนัชชา ชูช่วย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
52 B6106539 นางสาวอุษณีย์ แซ่เอี๊ยบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
53 B6106591 นายภูวเดช ดลประทีปต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
54 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
55 B6106744 นางสาวกิติมา แดงกลับ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
56 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์ IE 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
57 B6107000 นางสาวปริญญา แตงทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
58 B6107215 นายพงศกร ท้วมพุดซา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
59 B6107543 นายธีรดนย์ ทำสุนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
60 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
61 B6108748 นางสาววรณัน บัวระบัดทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
62 B6108809 นางสาวชุติมา บุญกล้า PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
63 B6109226 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
64 B6109639 นายสัตวัฒน์ ปราบวิชิต PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
65 B6109837 นางสาวมยุรฉัตร ปัตตานี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
66 B6110178 นายศุภชัย ผ่องอำไพ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
67 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
68 B6110529 นางสาวปัญจมาภรณ์ พรหมจรรย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
69 B6110536 นายอนิวรรต พรหมบุตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
70 B6110949 นายวรินทร พันธุดร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
71 B6112202 นางสาววราภรณ์ มาตรา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
72 B6112233 นางสาวอรณิชา มาตุเวช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
73 B6112356 นางสาวพรวิไล มีชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
74 B6112462 นายปฏิพล เม็ดสันเทียะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
75 B6112530 นายอภิวุฒิ ยงทรัพย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
76 B6112561 นางสาวกุสุมา ยศจีน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
77 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
78 B6113063 นางสาวสุธิณี รัตนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
79 B6113780 นายโยธิน วรรณสุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534200 GENERAL GEOLOGY
80 B6115074 นายธนธรณ์ สลามเต๊ะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
81 B6115937 นายวรวัชร สุนทรลิ้มศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
82 B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
83 B6116019 นายวรวุฒิ สุมงคล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
84 B6116538 นายพัชรพล แสนเสนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
85 B6117597 นางสาวอริสรา อิสระ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
86 B6117801 นายพูนสิน เอกกาญจนกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
87 B6118006 นายสุรภัทร์ งอกบุ้งคล้า PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
88 B6118488 นายณัฐกันต์ จันทรกานตานนท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
89 B6130688 นายเทพพิทักษ์ อินงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
90 B6130749 นางสาวศุภรัตน์ อามาตย์มนตรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
91 B6131654 นางสาวกิติมา เซนไล้ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534200 GENERAL GEOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ