ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5921485 นายวันเฉลิม กันตะภาค CE 1 1 534200 GENERAL GEOLOGY
2 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
3 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
4 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
5 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
6 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
7 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
8 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
9 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
10 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
11 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
12 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
13 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี CE 1 1 534200 GENERAL GEOLOGY
14 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
15 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
16 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
17 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
18 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
19 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
20 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
21 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
22 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
23 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
24 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
25 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
26 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
27 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
28 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
29 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
30 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
31 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
32 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
33 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
34 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง CE 1 1 534200 GENERAL GEOLOGY
35 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
36 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
37 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี CE 1 1 534200 GENERAL GEOLOGY
38 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
39 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
40 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
41 B6009328 นางสาวณัฐชา มีเม่น CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
42 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
43 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
44 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
45 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
46 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
47 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
48 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์ CE 1 1 534200 GENERAL GEOLOGY
49 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
50 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
51 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
52 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
53 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
54 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ CE 1 1 534200 GENERAL GEOLOGY
55 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
56 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
57 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
58 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
59 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
60 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่ CE 1 1 534200 GENERAL GEOLOGY
61 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์ CE 1 1 534200 GENERAL GEOLOGY
62 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
63 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
64 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
65 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
66 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง CE 1 1 534200 GENERAL GEOLOGY
67 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
68 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
69 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
70 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
71 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
72 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
73 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
74 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
75 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
76 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
77 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
78 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
79 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
80 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
81 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
82 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
83 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์ CE 1 1 534200 GENERAL GEOLOGY
84 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
85 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
86 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
87 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
88 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
89 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
90 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
91 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน CE 1 1 534200 GENERAL GEOLOGY
92 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
93 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า CE 1 1 534200 GENERAL GEOLOGY
94 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
95 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
96 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
97 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
98 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
99 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
100 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
101 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
102 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
103 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
104 B6026462 นายณัชพล พรหมณี CE 1 1 534200 GENERAL GEOLOGY
105 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์ CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
106 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
107 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
108 B6027094 นายจิรเมธ พิเคราะห์งาน CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY
109 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี CE 1 0 534200 GENERAL GEOLOGY