ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
2 B5961375 นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
3 B5961535 นางสาวสุภาวรรณ แก่นพิทักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
4 B5961634 นางสาวพิกุลแก้ว ควรดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
5 B5961894 นางสาวบุณยทิต ทองสุขฐานิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
6 B5961924 นางสาวสกาวรัตน์ คำนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
7 B5961986 นางสาวกัลยกร นาคสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
8 B5961993 นางสาวทวีทรัพย์ สุกแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
9 B5962112 นางสาวชนกนันท์ สุขรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
10 B5962327 นางสาวฐิดาภรณ์ พันสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
11 B5962365 นางสาวกนกวรรณ ประกลม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
12 B5962372 นางสาวผุสชา จองทองหลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
13 B5962440 นางสาววรรณสว่าง ชัยชนะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
14 B5962464 นางสาวหนึ่งฤทัย เนียมหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
15 B5962532 นางสาววิไลวรรณ บรรเทิงใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
16 B5962570 นางสาวจิรวรรณ ทุทุมมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
17 B5962648 นางสาวกิติลักษฌ์ เลิกนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
18 B5962662 นางสาวธัญญา วรรณประภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
19 B5962693 นายเจริญชัย โพธิ์ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
20 B5962747 นางสาวนพสุคนธ์ สีนาค ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
21 B5962754 นางสาวปรีชญา อึงรัตนากร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
22 B5962884 นายคฑายุทธ์ ยศสระน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
23 B5962952 นางสาวปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
24 B5962969 นายชาคริต ยุกตานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
25 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
26 B5963522 นางสาวธนัญญา ดีการนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
27 B5963959 นางสาวอุษา หาแว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
28 B5961436 นางสาวบุษกร แครงกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
29 B5961443 นางสาวสุนิสา มัตตะเดช ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
30 B5961504 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เฉียบแหลม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
31 B5961528 นางสาวอมรพรรณ โพธิ์นาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
32 B5961542 นางสาวสุวรรณา บุญไทยกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
33 B5961573 นางสาวอาทิตยา บุตรแดงน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
34 B5961658 นางสาวจริยา ปลัดขวา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
35 B5961672 นายอภินันท์ แดงมณี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
36 B5961696 นางสาวอริศโนชา เพ็ญหนู ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
37 B5961740 นางสาวนุสบา กุดหินนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
38 B5961757 นางสาวภูริชญามญชุ์ ศรีนิล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
39 B5961764 นางสาวอรวรรณ นุชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
40 B5961825 นางสาวรมิตา กองคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
41 B5961856 นางสาวพิมลวรรณ วัชรินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
42 B5961870 นางสาวอัมพร สะอาดจันดี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
43 B5961948 นางสาววรุณี หอมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
44 B5962013 นางสาวพิมพ์ชนก สวาทห้อง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
45 B5962068 นางสาวธัญวรัตน์ ตู้ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
46 B5962099 นางสาวพิชญาพร ไชยเสริม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
47 B5962129 นางสาวศิริลักษณ์ ปานน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
48 B5962297 นายจิรพงศ์ ยงยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
49 B5962310 นางสาววาสนา เชาว์แล่น ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
50 B5962655 นางสาวสุพรรษา ทองคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
51 B5962679 นางสาววลัยลักษณ์ จงหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
52 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
53 B5963195 นางสาววรันธร บึงอ้อ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
54 B5963218 นางสาววทันยา อนันตภักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
55 B5963225 นางสาวนิศาชล มูลนันท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
56 B5963256 นางสาวสุวนันท์ บุญคง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
57 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
58 B5963287 นางสาวรัตติยา บุษบารัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
59 B5963300 นางสาวธนวรรณ แผงมล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
60 B5963461 นางสาวจิราภรณ์ จวงจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
61 B5963584 นางสาวทิพวัลย์ ทองรักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
62 B5963812 นางสาววีรญา เกี้ยมชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
63 B5963973 นางสาวพิชญานิน ปราชญ์ศรีภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY