รายชื่อนศ.
รายวิชา701423 : SEMINAR IN NURSING PROFESSION
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B5990023 นางสาวจุฑามาศ อย่าเสียสัตย์  B.N.S.40
2 B5990108 นางสาวมนิตา คำจร นักศึกษาแจ้งจบ B.N.S.10
3 B5990283 นางสาวกนกวรรณ วิชาเกวียน  B.N.S.40
4 B5990320 นางสาวศิริยากร แก้วมงคล  B.N.S.40
5 B5990368 นางสาวน้ำฝน วงษ์หมากเห็บ  B.N.S.40
6 B5990399 นายสหวิช มูลสิติ นักศึกษาแจ้งจบ B.N.S.10
7 B5990443 นายเกียรติศักดิ์ คงปราโมทย์  B.N.S.10
8 B5990498 นางสาววิลาวัณย์ จันทวงศ์  B.N.S.40
9 B5990542 นางสาวอริศรา ผาบถา นักศึกษาแจ้งจบ B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.