รายชื่อนศ.
รายวิชา526210 : MATERIAL THERMODYNAMICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย  CME10
2 B5807376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาวไธสง นักศึกษาแจ้งจบ CME10
3 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ  CME10
4 B5813230 นางสาวณัฐมน ธานี  CME10
5 B5824304 นางสาววรางคณา วรรณวัตน์  CME10
6 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์  CME10
7 B5903412 นางสาวอนุธิดา จันทร์สมุทร  CME10
8 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย  CME10
9 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี  CME10
10 B5910328 นายศิวัช อินทนา  CME10
11 B5910496 นางสาวอุมาพร ขันเคน  CME10
12 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ  CME10
13 B5912612 นางสาวประภัสสร คำนึง  CME10
14 B5914470 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก  CME10
15 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ  CME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.