รายชื่อนศ.
รายวิชา534200 : GENERAL GEOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5921485 นายวันเฉลิม กันตะภาค  CE10
2 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE10
3 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข  CE10
4 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE10
5 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง  CE10
6 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE10
7 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE10
8 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE10
9 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE10
10 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE10
11 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE10
12 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE10
13 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE10
14 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE10
15 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE10
16 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE10
17 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE10
18 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE10
19 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE10
20 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE10
21 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE10
22 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว  CE10
23 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE10
24 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้  CE10
25 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง  CE10
26 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE10
27 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE10
28 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE10
29 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช  CE10
30 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต  CE10
31 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง  CE10
32 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE10
33 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE10
34 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE10
35 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์  CE10
36 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ  CE10
37 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE10
38 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE10
39 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์  CE10
40 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง  CE10
41 B6009328 นางสาวณัฐชา มีเม่น  CE10
42 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE10
43 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ  CE10
44 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE10
45 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี  CE10
46 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ  CE10
47 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE10
48 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์  CE10
49 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา  CE10
50 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน  CE10
51 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์  CE10
52 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE10
53 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE10
54 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE10
55 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา  CE10
56 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE10
57 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE10
58 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE10
59 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์  CE10
60 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่  CE10
61 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์  CE10
62 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา  CE10
63 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส  CE10
64 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE10
65 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร  CE10
66 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง  CE10
67 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา  CE10
68 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม  CE10
69 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE10
70 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์  CE10
71 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย  CE10
72 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE10
73 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE10
74 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง  CE10
75 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE10
76 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE10
77 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล  CE10
78 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE10
79 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE10
80 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE10
81 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง  CE10
82 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE10
83 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์  CE10
84 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE10
85 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์  CE10
86 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์  CE10
87 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต  CE10
88 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE10
89 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE10
90 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE10
91 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน  CE10
92 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ  CE10
93 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า  CE10
94 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE10
95 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE10
96 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE10
97 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE10
98 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย  CE10
99 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์  CE10
100 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE10
101 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร  CE10
102 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ  CE10
103 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว  CE10
104 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE10
105 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE10
106 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง  CE10
107 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช  CE10
108 B6027094 นายจิรเมธ พิเคราะห์งาน  CE10
109 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.