รายชื่อนศ.
รายวิชา534200 : GENERAL GEOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6104535 นางสาววัลวิภา โคลา  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5720293 นายธงชัย อินต๊ะบุญมา  GT10
3 B5803088 นางสาวณัฐวิภา ทั้งนภากุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
4 B5804252 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
5 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
7 B5811021 นายวรรณกร ประเสริฐสวัสดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
8 B5902705 นายพชร รื่นรวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B5902934 นายกิตติพศ ฉิมจารย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B5906055 นายภานุพันธ์ มาเร็ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B5915170 นายอรรถกร ปุญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B5915507 นายณรัท ปักษา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B5923298 นายจักรกฤษณ์ สมสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B5925551 นายเอกวิทย์ มุ่งงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
16 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน  CE10
17 B6001476 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE10
19 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6004453 นางสาวมัชมาน เขียนนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
21 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6010409 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
25 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
26 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
27 B6014285 นายธนพล ฉายทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE10
30 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
31 B6019389 นางสาวสุทธิดา สืบวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
32 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE10
33 B6024390 นายราชัน พลเสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
34 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
35 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6102777 นางสาวปวริศา กรุงพิทักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B6102784 นางสาวเอมมิกา กลอนกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
38 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
39 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
40 B6103316 นายกฤษดา เกษมศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
41 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
42 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
43 B6103835 นางสาวสุกัญญา ขีดกิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
44 B6104092 นายวิทพงษ์ คล้ายกบิลท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
45 B6104443 นายพัฒนพงษ์ เคราะห์ดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
46 B6104603 นางสาวอารียา งามปัญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
47 B6104702 นางสาวสุนิสา จรจรัญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
48 B6105082 นายปริญญา จันทะเสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
49 B6105471 นายวงศพัทธ์ โจมพรม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
50 B6105891 นางสาวปฐมวดี ชาวทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
51 B6106126 นางสาวธนัชชา ชูช่วย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
52 B6106539 นางสาวอุษณีย์ แซ่เอี๊ยบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
53 B6106591 นายภูวเดช ดลประทีปต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
54 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
55 B6106744 นางสาวกิติมา แดงกลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
56 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์  IE10
57 B6107000 นางสาวปริญญา แตงทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
58 B6107215 นายพงศกร ท้วมพุดซา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
59 B6107543 นายธีรดนย์ ทำสุนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
60 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
61 B6108748 นางสาววรณัน บัวระบัดทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
62 B6108809 นางสาวชุติมา บุญกล้า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
63 B6109226 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
64 B6109639 นายสัตวัฒน์ ปราบวิชิต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
65 B6109837 นางสาวมยุรฉัตร ปัตตานี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
66 B6110178 นายศุภชัย ผ่องอำไพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
67 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
68 B6110529 นางสาวปัญจมาภรณ์ พรหมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
69 B6110536 นายอนิวรรต พรหมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
70 B6110949 นายวรินทร พันธุดร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
71 B6112202 นางสาววราภรณ์ มาตรา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
72 B6112233 นางสาวอรณิชา มาตุเวช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
73 B6112356 นางสาวพรวิไล มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
74 B6112462 นายปฏิพล เม็ดสันเทียะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
75 B6112530 นายอภิวุฒิ ยงทรัพย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
76 B6112561 นางสาวกุสุมา ยศจีน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
77 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
78 B6113063 นางสาวสุธิณี รัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
79 B6113780 นายโยธิน วรรณสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
80 B6115074 นายธนธรณ์ สลามเต๊ะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
81 B6115937 นายวรวัชร สุนทรลิ้มศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
82 B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
83 B6116019 นายวรวุฒิ สุมงคล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
84 B6116538 นายพัชรพล แสนเสนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
85 B6117597 นางสาวอริสรา อิสระ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
86 B6117801 นายพูนสิน เอกกาญจนกร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
87 B6118006 นายสุรภัทร์ งอกบุ้งคล้า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
88 B6118488 นายณัฐกันต์ จันทรกานตานนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
89 B6130688 นายเทพพิทักษ์ อินงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
90 B6130749 นางสาวศุภรัตน์ อามาตย์มนตรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
91 B6131654 นางสาวกิติมา เซนไล้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.