รายชื่อนศ.
รายวิชา322361 : WEEDS AND THEIR CONTROL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5652228 นางสาวเพ็ญวิภา รวิศิโรรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5752478 นางสาวฌัชชา แปกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5851782 นางสาวธิดาพร พรมวงศ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5851881 นางสาวลัดดาวัลย์ แสนมี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5851904 นางสาวกนกวรรณ เอการัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5851935 นางสาวสิริพร ดวงสำราญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5851942 นางสาวปิยรัฏ พงศ์อุดม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5852079 นางสาวเบญจวรรณ มูกขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5852192 นางสาวประณัฐดา พริ้งกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5852734 นางสาวอัญชิสา โมงขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5852772 นางสาวสุพัทธมล เมืองเจริญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B5854172 นางสาวประนัตดา นะราแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B5950027 นางสาวสุภาภรณ์ สุวัฒนชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B5950065 นางสาวสุดารัตน์ ชาวขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B5950072 นางสาวประภัสสร ภูมิกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B5950096 นางสาวเบญญา โพธิ์ศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B5950102 นางสาวกนกวรรณ ชมภูทิพย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B5950119 นางสาวกมลชนก เงินอยู่  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B5950133 นางสาวอรัญญา สายบุตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B5950140 นางสาวปริณดา คงยิ่งหาญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B5950218 นางสาวศุภนิดา วิถาระพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B5950690 นางสาวกนกลักษณ์ เสาเเก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B5950744 นางสาวสุนิตา โมรานอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B5950935 นายภาสุ เสมสวัสดิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B5950959 นางสาวมาริสา ศรีถาวร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B5950980 นางสาวปาริชาต พรหมหิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B5950997 นางสาวภานุชนากร อะการะวัง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B5951369 นางสาวธัญวรัตม์ สีแสด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B5951512 นางสาวมาลินี โลสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B5951581 นายชินวัตร์ ภูแสนศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B5951598 นายธนะศักดิ์ วงศ์บา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B5951710 นางสาวสุดารัตน์ เนรมิตรครบุรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B5951765 นางสาวธนาภรณ์ พวงเขียว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B5952519 นางสาวณัฐมน พุทธรักษา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B5952571 นางสาวนุชศรา แทนสีทา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B5953134 นายธีรพงษ์ รัตนาธิวัด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B5953271 นางสาวณารตา รัตนกุลพัชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B5953318 นายศุภกร มะลิใหม่  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B5953325 นายอนันตชัย แสงศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B5953387 นางสาวนาฏชุดา มหามาตย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B6051549 นายสุรกานต์ พิมพานิช  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B6051754 นางสาวปิยะพร หลงมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B6052652 นายอำพล ไพบูลย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.