รายชื่อนศ.
รายวิชา322361 : WEEDS AND THEIR CONTROL
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5851928 นางสาวรัตติญา วุฒิธนูทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5852154 นายธนวรรธก์ อ่วมประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5852345 นางสาวสายทอง วงษาไชย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5852659 นางสาวศศิวิมล ก่ำมะเริง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5927920 นายชนกพงษ์ เจนพนัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5950126 นางสาวกมลศรี บุญอุ้ม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5950232 นางสาวบัญจรัตน์ บุญทา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5950249 นางสาวอมรรัตน์ สีลารักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5950966 นางสาวกมลชนก ตีรชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5951314 นางสาวมัลลิกา ลักขษร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B5951321 นางสาวณัฏฐริณีย์ จันหินตั้ง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B5951437 นายภทรวัฒน์ พิรักษา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B5951475 นางสาวนริศรา ศรียางค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B5951543 นางสาวกรรณิกา จุลชีพ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B5951567 นางสาวณัณภักดิ์วรา กีรติธนธรณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B5951734 นางสาวสริญญา พรมอุ่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B5951741 นางสาวนันทนา จันทะภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B5953141 นางสาววรรณวิสาข์ คำภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6050139 นางสาวรสสุคนธ์ สระแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6050153 นางสาวทิพย์สุดา เผินสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6050177 นางสาวจุฑามาศ พิพัฒน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6050191 นางสาวจินต์จุฑา เขมศิริกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6051075 นายปุณยวัทน์ พุสิงห์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6051112 นางสาวจุฬารัตน์ เจตเขตการณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6051129 นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B6051457 นางสาวอาทิตยา เบกไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B6051464 นายภาสกร พบพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6051488 นายทักษิณ หมั่นจิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B6051570 นางสาวณัฐกมล มาจ๊ะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B6051655 นางสาวจันทร์จิรา บุบผาลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B6051709 นางสาวมาริษา อิศรางกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B6051792 นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.