รายชื่อนศ.
รายวิชา322361 : WEEDS AND THEIR CONTROL
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5852277 นางสาวบุญฑริกกา สว่างเมฆ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5852666 นางสาวพรชิตรา หวายสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5912896 นายสุระศักดิ์ ตุ่นกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5950034 นางสาวสุธิดา โพธิ์ทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5950089 นางสาวเกวลิน คำชมภู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5950188 นางสาวนุชจรี สัตยาพิทักษ์กุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5950201 นางสาวกัญญาพัชร เจนหนองแวง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5950225 นางสาวสรีนัทธร บำเพ็ญเพียรธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5950683 นางสาวเนริณีย์ ม่วงมุลตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5950973 นายภควัฒน์ พือสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5951000 นายวิวรรธนากร รชานนท์ทัศน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B5951390 นายจิรายุ นากวิกรัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B5951529 นางสาวนภสร ทวีโยค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B5951659 นางสาวณัฐวดี แสงเมือง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6050016 นางสาววนัญญา เกตุจังหรีด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6050078 นางสาวสุภัสสร อ่อนในชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6050085 นางสาวศิริวรรณ ศรีจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6050122 นางสาวกฤตพร ไชยชมพู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6050146 นางสาวเขมิกา จิตรโคกกรวด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6050160 นางสาวกันทิมา มิกขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6050214 นางสาวสุทธิดา นาคนิล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6050245 นางสาวธิดารัตน์ ฝ่ายกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6050283 นางสาวเอื้ออารีย์ มูลธิยะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6050757 นางสาวศุภธนิศร์ พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6050924 นางสาวฐิตาพร รักขาว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6050986 นางสาวนิธิตา กระจ่างศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6050993 นางสาวกรรณิการ์ เทพจิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6051013 นายธวัชชัย มูลเสถียร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6051044 นายวรุตม์ วัดอิ่ม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6051051 นางสาวภัทรวรรณ ซั่วเซ่งอิ้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B6051082 นางสาวนฤมล จันทะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B6051099 นายพีร์ ศรีพิทักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6051136 นางสาวระวีวรรณ โพรงขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B6051440 นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B6051617 นางสาวภัทรวดี ภักดิ์ประสิทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B6051648 นายอชิระญา รักษ์มณี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B6052638 นางสาวสิริยากร ลาสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.