รายชื่อนศ.
รายวิชา617342 : FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5961436 นางสาวบุษกร แครงกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5961443 นางสาวสุนิสา มัตตะเดช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5961504 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เฉียบแหลม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5961528 นางสาวอมรพรรณ โพธิ์นาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5961542 นางสาวสุวรรณา บุญไทยกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5961573 นางสาวอาทิตยา บุตรแดงน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5961658 นางสาวจริยา ปลัดขวา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5961672 นายอภินันท์ แดงมณี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5961696 นางสาวอริศโนชา เพ็ญหนู  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5961740 นางสาวนุสบา กุดหินนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5961757 นางสาวภูริชญามญชุ์ ศรีนิล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5961764 นางสาวอรวรรณ นุชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5961825 นางสาวรมิตา กองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5961856 นางสาวพิมลวรรณ วัชรินทรางกูร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5961870 นางสาวอัมพร สะอาดจันดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5961948 นางสาววรุณี หอมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5962013 นางสาวพิมพ์ชนก สวาทห้อง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5962068 นางสาวธัญวรัตน์ ตู้ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5962099 นางสาวพิชญาพร ไชยเสริม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5962129 นางสาวศิริลักษณ์ ปานน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5962297 นายจิรพงศ์ ยงยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5962310 นางสาววาสนา เชาว์แล่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5962655 นางสาวสุพรรษา ทองคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5962679 นางสาววลัยลักษณ์ จงหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5963195 นางสาววรันธร บึงอ้อ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5963218 นางสาววทันยา อนันตภักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5963225 นางสาวนิศาชล มูลนันท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5963256 นางสาวสุวนันท์ บุญคง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5963287 นางสาวรัตติยา บุษบารัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5963300 นางสาวธนวรรณ แผงมล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5963461 นางสาวจิราภรณ์ จวงจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5963584 นางสาวทิพวัลย์ ทองรักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5963812 นางสาววีรญา เกี้ยมชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5963973 นางสาวพิชญานิน ปราชญ์ศรีภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.