รายชื่อนศ.
รายวิชา617342 : FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5961375 นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5961535 นางสาวสุภาวรรณ แก่นพิทักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5961634 นางสาวพิกุลแก้ว ควรดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5961894 นางสาวบุณยทิต ทองสุขฐานิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5961924 นางสาวสกาวรัตน์ คำนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5961986 นางสาวกัลยกร นาคสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5961993 นางสาวทวีทรัพย์ สุกแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5962112 นางสาวชนกนันท์ สุขรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5962327 นางสาวฐิดาภรณ์ พันสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5962365 นางสาวกนกวรรณ ประกลม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5962372 นางสาวผุสชา จองทองหลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5962440 นางสาววรรณสว่าง ชัยชนะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5962464 นางสาวหนึ่งฤทัย เนียมหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5962532 นางสาววิไลวรรณ บรรเทิงใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5962570 นางสาวจิรวรรณ ทุทุมมา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5962648 นางสาวกิติลักษฌ์ เลิกนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5962662 นางสาวธัญญา วรรณประภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5962693 นายเจริญชัย โพธิ์ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5962747 นางสาวนพสุคนธ์ สีนาค  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5962754 นางสาวปรีชญา อึงรัตนากร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5962884 นายคฑายุทธ์ ยศสระน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5962952 นางสาวปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5962969 นายชาคริต ยุกตานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5963522 นางสาวธนัญญา ดีการนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5963959 นางสาวอุษา หาแว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.