ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 7
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2 3     ระหว่าง  25/5/2563 - 31/5/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F7  538433
(1) 1,
L1
  538433
(1) 2,
L1
 538433
(1) 3,
L1
 
    Lab Com12:F7COM2  214302
(2) 1,
L1
  214365
(3) 1,
L1
   
    Lab Com13:F7COM3  214302
(2) 2,
L1
        
อังคาร    F7  538206
(1) 1,
L1
      538206
(1) 2,
L1
    Lab Com12:F7COM2     533263
(1) 2,
L1
 214224
(3) 1,
L1
   
    Lab Com13:F7COM3     533263
(1) 3,
L1
 214224
(3) 2,
L1
   
พุธ    F7      534206
(1) 1,
L1
 534206
(1) 2,
L1
 
    Lab Com12:F7COM2      214228
(3) 1,
L1
   
พฤหัสบดี    F7      534207
(3) 1,
L1
 534207
(3) 2,
L1
 
    Lab Com12:F7COM2  214351
(3) 1,
L1
  214243
(3) 2,
L1
     
    Lab Com13:F7COM3  204368
(3) 1,
L1
  204361
(3) 1,
L1
     
  214351
(3) 2,
L1
  214243
(3) 1,
L1
     
ศุกร์    F7  534321
(1) 1,
L1
    534207
(3) 3,
L1
 538434
(1) 3,
L1
 
  538434
(1) 1,
L1
  534311
(4) 2,
L1
 534311
(4) 3,
L1
 
  534311
(4) 1,
L1
  538434
(1) 2,
L1
    
    F7-120 106411
(4) 1,
L1
        
    Lab Com13:F7COM3      204240
(3) 1,
L1
     
เสาร์    F7  534401
(3) 1,
L1
     
  534401
(3) 3,
L1
     
  534401
(3) 4,
L1
     
  534401
(3) 5,
L1
     
    Lab Com13:F7COM3      214228
(3) 2,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.