ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารวิชาการ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2 3     ระหว่าง  25/5/2563 - 31/5/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    C2-403  109741
(4) 1,
L2
       
    C2-420  102131
(3) 1,
L1
        
    C2-510     103115
(4) 1,
L1
    
    C2-515       103122
(4) 1,
L1
  
    C2-532  105853
(4) 1,
L2
  576810
(4) 1,
L2
    
    ห้องประชุมสาขาC2 106601
(4) 1,
L2
  106601
(4) 1,
L2
     
อังคาร    C2-510  103224
(4) 1,
L1
       
    C2-512     103313
(4) 1,
L1
    
    C2-532     105355
(4) 1,
L1
    
    อาคารวิชาการ 2  105371
(4) 1,
L1
       
พุธ    C2-403  109741
(4) 1,
L2
       
    C2-420  102131
(3) 1,
L1
        
    C2-510  103115
(4) 1,
L1
       
    C2-515        103122
(4) 1,
L1
 
    C2-532 576810
(4) 1,
L2
        
    อาคารวิชาการ 2 106712
(4) 1,
L2
  106712
(4) 1,
L2
     
  324683
(1) 1,
L2
        
พฤหัสบดี    C2-430     108601
(4) 2,
L1
    
    C2-510  103115
(4) 1,
L1
  103224
(4) 1,
L1
    
    C2-515         103122
(4) 1,
L1
    C2-532  105853
(4) 1,
L2
  105696
(1) 1,
L2
     
     105355
(4) 1,
L1
    
    ห้องประชุมสาขาC2 106603
(4) 1,
L2
  106603
(4) 1,
L2
   
    อาคารวิชาการ 2 332618
(1) 2,
L2
 105371
(4) 1,
L1
       
ศุกร์    C2-430  108601
(4) 2,
L1
       
    C2-512     103313
(4) 1,
L1
    
    อาคารวิชาการ 2 106718
(4) 1,
L3
  106718
(4) 1,
L3
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.