ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2 3     ระหว่าง  25/5/2563 - 31/5/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    B5101           103109
(4) 1,
L1
    B5201   528309
(3) 1,
L1
  534311
(4) 1,
L1
      
   528319
(2) 1,
L1
  534311
(4) 2,
L1
      
      534311
(4) 3,
L1
      
    B5202 539206
(4) 1,
L1
 533322
(4) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 533378
(4) 1,
L1
      
    B5203 527424
(4) 1,
L1
 530316
(4) 1,
L1
  203402
(3) 1,
L1
     
    B5204 102113
(4) 1,
L1
 322242
(3) 2,
L1
  235402
(3) 1,
L1
     
   322242
(3) 3,
L1
  522391
(3) 1,
L1
     
   312242
(3) 1,
L1
         
   312242
(3) 3,
L1
         
   312242
(3) 2,
L1
         
   322242
(3) 1,
L1
         
    B5205 536302
(4) 1,
L1
 525311
(4) 1,
L1
  535311
(4) 1,
L1
     
      535309
(3) 1,
L1
     
    B5206   534204
(3) 1,
L1
  235354
(3) 1,
L1
 235354
(3) 2,
L1
 534205
(3) 1,
L1
     
    B5207 531308
(3) 1,
L1
 585203
(4) 1,
L1
  203402
(3) 2,
L1
     
    B5208 (Active L) 522268
(4) 1,
L1
  521312
(4) 1,
L1
 105101
(4) 1,
L1
    
    B5209 521316
(4) 1,
L1
 582314
(4) 1,
L1
  521214
(2) 1,
L1
      
 521316
(4) 1,
L1
           
    B5210 540202
(4) 1,
L1
  203412
(3) 1,
L1
     
    B5211   325223
(2) 1,
L1
  522208
(3) 1,
L1
    
    Lab_Com5 213204
(3) 5,
L1
 213203
(3) 13,
L1
 213102
(3) 25,
L1
     235354
(3) 1,
L1
    
    Lab_Com6 213204
(3) 6,
L1
 213203
(3) 14,
L1
 213102
(3) 26,
L1
   335341
(3) 1,
L1
 235354
(3) 2,
L1
    
    Lab_Com7 213204
(3) 7,
L1
     114334
(2) 1,
L1
    
    Lab_Com8 213204
(3) 8,
L1
            
อังคาร    B5101 103102
(4) 2,
L1
        204245
(3) 1,
L1
 
 103102
(4) 1,
L1
           
    B5201  522370
(3) 1,
L1
  582314
(4) 1,
L1
      
    B5202  539310
(4) 1,
L1
 322304
(2) 2,
L1
 618424
(3) 1,
L1
   521426
(3) 1,
L1
     
    322304
(2) 1,
L1
    521442
(4) 1,
L1
    
    B5203  618313
(2) 1,
L1
   535403
(2) 1,
L1
    
      535403
(2) 2,
L1
    
    B5204  214350
(3) 1,
L1
  539306
(4) 1,
L1
 539306
(4) 1,
L1
    
    B5205 322251
(3) 3,
L1
 537203
(2) 1,
L1
   539206
(5) 1,
L1
    
 322251
(3) 1,
L1
           
 322251
(3) 2,
L1
           
    B5206 525314
(4) 1,
L1
 534205
(3) 1,
L1
  533427
(4) 1,
L1
 534204
(3) 1,
L1
     
 536312
(4) 1,
L1
           
    B5207   105101
(4) 2,
L1
  235336
(3) 1,
L1
     
    B5208 (Active L) 535310
(2) 1,
L1
  585462
(2) 1,
L1
 537303
(3) 1,
L1
    
    B5209 530331
(4) 1,
L1
 538417
(4) 1,
L1
  235362
(3) 1,
L1
     
    B5210 535754
(4) 1,
L2
  535472
(4) 1,
L1
    
 535478
(4) 1,
L1
         
    B5211   105625
(4) 1,
L2
  211102
(3) 1,
L1
 574502
(3) 1,
L2
    
    Lab_Com5 213102
(3) 41,
L1
     213203
(3) 19,
L1
       
    Lab_Com6 213204
(3) 9,
L1
     213203
(3) 20,
L1
 524208
(2) 1,
L1
    
    Lab_Com7 213204
(3) 10,
L1
 522269
(4) 1,
L1
 533263
(1) 1,
L1
 211102
(3) 1,
L1
 522269
(4) 1,
L1
 
    Lab_Com8      204369
(3) 1,
L1
 524203
(4) 1,
L1
 
      214331
(3) 1,
L1
    
พุธ    B5101   102105
(3) 1,
L1
       103109
(4) 1,
L1
    B5201  534311
(4) 3,
L1
 524301
(4) 1,
L1
  535334
(2) 1,
L1
    
  534311
(4) 2,
L1
 583207
(3) 1,
L1
  540307
(2) 1,
L1
    
  534311
(4) 1,
L1
    535306
(2) 1,
L1
    
      535415
(2) 1,
L1
    
    B5202  618202
(2) 2,
L1
 618203
(1) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 618423
(2) 2,
L1
 618423
(2) 1,
L1
 551242
(3) 2,
L1
  618202
(2) 1,
L1
 618203
(1) 2,
L1
  618423
(2) 1,
L1
 618423
(2) 2,
L1
    
    B5203  618313
(2) 2,
L1
   538205
(3) 1,
L1
   322481
(3) 1,
L1
  
           312481
(3) 1,
L1
  
    B5204 102113
(4) 1,
L1
 538321
(2) 1,
L1
      105101
(4) 1,
L1
  
    B5205 325321
(3) 1,
L1
 539206
(5) 1,
L1
  203405
(3) 1,
L1
     
 335321
(3) 1,
L1
            
    B5206 532432
(4) 1,
L1
 525311
(4) 1,
L1
  203405
(3) 2,
L1
     
    B5207 531308
(3) 1,
L1
  530316
(4) 1,
L1
 105216
(2) 1,
L1
  585462
(2) 1,
L1
   105101
(4) 2,
L1
  
    B5208 (Active L) 535474
(4) 1,
L1
  105617
(4) 1,
L2
 105101
(4) 1,
L1
    
    B5209 521316
(4) 1,
L1
 531205
(3) 1,
L1
   533427
(4) 1,
L1
 535100
(1) 2,
L1
   
 521316
(4) 1,
L1
           
    B5210 539206
(4) 1,
L1
 323457
(3) 1,
L1
 203415
(3) 1,
L1
     
    B5211      211126
(3) 1,
L1
    
    Lab_Com5 213102
(3) 42,
L1
     213102
(3) 7,
L1
 213102
(3) 3,
L1
   523101
(2) 5,
L1
 
    Lab_Com6      213102
(3) 8,
L1
 213102
(3) 4,
L1
   523101
(2) 6,
L1
 
    Lab_Com7  325453
(3) 1,
L1
      523101
(2) 7,
L1
 
  335451
(4) 1,
L1
         
    Lab_Com8      525206
(2) 5,
L1
 523101
(2) 8,
L1
 
พฤหัสบดี    B5101 103102
(4) 2,
L1
 525315
(4) 1,
L1
  601112
(3) 1,
L1
     
 103102
(4) 1,
L1
           
    B5201 537309
(4) 1,
L1
 531331
(4) 1,
L1
         
 537316
(4) 1,
L1
           
    B5202  539310
(4) 1,
L1
  618424
(3) 1,
L1
        
    B5203 527424
(4) 1,
L1
 525304
(4) 1,
L1
         
    B5204 530331
(4) 1,
L1
 325231
(3) 1,
L1
  531219
(3) 1,
L1
       
   335231
(3) 1,
L1
  531301
(3) 1,
L1
       
    B5205 335321
(3) 1,
L1
 522371
(4) 1,
L1
  535412
(2) 1,
L1
     
 325321
(3) 1,
L1
 522331
(4) 1,
L1
  525481
(2) 1,
L1
     
    B5206  224481
(3) 1,
L1
  235204
(3) 3,
L1
      
      235204
(3) 2,
L1
      
      235204
(3) 1,
L1
      
    B5207   105101
(4) 2,
L1
  618425
(2) 1,
L1
      
    B5208 (Active L) 535310
(2) 2,
L1
   105796
(1) 1,
L2
      
    B5209 538417
(4) 1,
L1
 531215
(4) 1,
L1
  529426
(3) 1,
L1
     
    B5210 522331
(4) 1,
L1
 524323
(4) 1,
L1
         
 522371
(4) 1,
L1
 524321
(4) 1,
L1
         
    Lab_Com5   213102
(3) 9,
L1
 213102
(3) 29,
L1
    235204
(3) 1,
L1
 523101
(2) 15,
L1
 
    Lab_Com6   213102
(3) 10,
L1
 213102
(3) 30,
L1
    235204
(3) 2,
L1
 523101
(2) 16,
L1
 
    Lab_Com7   213102
(3) 11,
L1
     235204
(3) 3,
L1
 523101
(2) 17,
L1
 
    Lab_Com8    213102
(3) 32,
L1
  525301
(2) 2,
L1
 523101
(2) 18,
L1
 
ศุกร์    B5101 102105
(3) 1,
L1
            
    B5201   524301
(4) 1,
L1
         
   583207
(3) 1,
L1
          
    B5202 618424
(3) 1,
L1
        
    B5203   621712
(1) 1,
L2
         
    B5204   617220
(2) 1,
L1
         
    B5205  525481
(2) 2,
L1
         
    B5206 536425
(4) 1,
L1
         
    B5207   105216
(2) 1,
L1
 235382
(3) 1,
L1
      
     202293
(2) 1,
L1
       
     205386
(2) 1,
L1
      
    B5208 (Active L)   301112
(3) 1,
L1
  105101
(4) 1,
L1
      
    B5209  537302
(3) 1,
L1
         
  537467
(3) 1,
L1
         
    B5210   521312
(4) 1,
L1
         
    Lab_Com5  524208
(2) 2,
L1
  213203
(3) 9,
L1
 213102
(3) 21,
L1
      
    Lab_Com6      213203
(3) 10,
L1
 213102
(3) 22,
L1
      
    Lab_Com7      529414
(3) 1,
L1
     
    Lab_Com8      529324
(4) 1,
L1
      
เสาร์    B5201  559309
(3) 1,
L1
 559110
(4) 1,
L1
  559109
(4) 1,
L1
    559107
(4) 1,
L1
 
    B5208 (Active L)  322304
(2) 1,
L1
  322304
(2) 2,
L1
     
อาทิตย์    B5201   559309
(3) 1,
L1
 559311
(1) 1,
L1
    559109
(4) 1,
L1
   
    B5202 554603
(4) 1,
L2
  554682
(4) 1,
L3
    
    B5203 554606
(3) 1,
L2
  554616
(4) 1,
L2
    
    B5204 559110
(4) 1,
L1
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.