ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2 3     ระหว่าง  25/5/2563 - 31/5/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    B1112   529209
(4) 1,
L1
  235342
(3) 1,
L1
  203401
(3) 1,
L1
   
    B1113 213102
(3) 29,
L1
 213101
(3) 1,
L1
 524332
(4) 1,
L1
 213102
(3) 3,
L1
  583206
(2) 1,
L1
 213102
(3) 1,
L1
 530421
(4) 1,
L1
     524332
(4) 1,
L1
        
    B1114   529209
(4) 2,
L1
  233631
(3) 1,
L2
  203401
(3) 2,
L1
   
    B1115 213102
(3) 30,
L1
 213102
(3) 9,
L1
  213102
(3) 4,
L1
 213102
(3) 41,
L1
 213102
(3) 2,
L1
  
    B1116 521314
(4) 1,
L1
 105102
(4) 6,
L1
  213305
(3) 4,
L1
 312318
(3) 1,
L1
 203401
(3) 7,
L1
   
        322315
(2) 1,
L1
     
    B1117   213102
(3) 10,
L1
  213102
(3) 5,
L1
 524322
(4) 1,
L1
    
    B1118  213305
(3) 2,
L1
 521327
(4) 1,
L1
  213305
(3) 3,
L1
 213305
(3) 7,
L1
  203401
(3) 9,
L1
   
    B1119 213102
(3) 32,
L1
 213102
(3) 11,
L1
  213102
(3) 6,
L1
      
    B1120  213305
(3) 1,
L1
 527309
(4) 1,
L1
  213305
(3) 5,
L1
 213305
(3) 6,
L1
  203401
(3) 10,
L1
   
    B1121      213102
(3) 7,
L1
 213204
(3) 10,
L1
    
        213204
(3) 9,
L1
    
    B1122 (Active L)   332511
(3) 1,
L2
  523411
(4) 1,
L1
 523418
(4) 1,
L1
    
    B1123   533061
(2) 1,
L1
  213102
(3) 8,
L1
 521352
(4) 1,
L1
    
        521221
(4) 1,
L1
    
    B1125  532480
(1) 7,
L1
 539309
(4) 1,
L1
  524431
(4) 1,
L1
 527311
(4) 1,
L1
 530431
(4) 1,
L1
  
  532480
(1) 8,
L1
    524431
(4) 1,
L1
      
  532480
(1) 5,
L1
           
  532480
(1) 4,
L1
           
  532480
(1) 3,
L1
           
  532480
(1) 2,
L1
           
  532480
(1) 12,
L1
           
  532480
(1) 11,
L1
           
  532480
(1) 10,
L1
           
  532480
(1) 1,
L1
           
  532480
(1) 6,
L1
           
  532480
(1) 9,
L1
           
    B1127  110103
(3) 1,
L1
  539308
(4) 1,
L1
      
    B1128 (SmartCR)   105617
(4) 1,
L2
  576630
(4) 1,
L2
      
    B1129  332681
(1) 1,
L2
 105221
(4) 1,
L1
  203324
(3) 1,
L1
 322326
(2) 1,
L1
    
    B1130   526407
(3) 1,
L1
  521432
(3) 1,
L1
     
    B1131  534314
(3) 1,
L1
 105103
(4) 3,
L1
 521483
(4) 1,
L1
 521213
(3) 1,
L1
  524513
(3) 1,
L1
 
    B1132 524322
(4) 1,
L1
 532450
(4) 1,
L1
 533496
(1) 2,
L1
   529211
(4) 2,
L1
 203461
(3) 1,
L1
   
        529202
(3) 1,
L1
    
    B1133   104323
(4) 1,
L1
  524566
(3) 1,
L1
 529211
(4) 1,
L1
 582316
(4) 1,
L1
  
    B1134 203323
(3) 3,
L1
  529305
(4) 1,
L1
  523435
(4) 1,
L1
   551124
(1) 2,
L1
 
   529305
(4) 2,
L1
         
    B1135   527413
(4) 1,
L1
  104241
(4) 1,
L1
 524534
(3) 1,
L1
 551460
(4) 1,
L1
        524531
(4) 1,
L1
    
    B1136(Active L)   301223
(3) 1,
L1
  301223
(3) 1,
L1
     
    B1137  335452
(4) 1,
L1
  524313
(4) 1,
L1
 539483
(4) 1,
L1
 524764
(3) 1,
L2
 
    B1138  205211
(3) 1,
L1
 521413
(2) 1,
L1
 526212
(3) 1,
L1
       
      526205
(4) 1,
L1
      
    B1139 528434
(3) 1,
L1
 528307
(3) 1,
L1
 583202
(4) 1,
L1
  323344
(4) 1,
L1
  551308
(4) 1,
L1
  528321
(3) 1,
L1
    323344
(4) 2,
L1
     
    B1140   531205
(3) 1,
L1
  105214
(4) 1,
L1
 438205
(4) 1,
L1
    
        539205
(4) 1,
L1
    
        539204
(5) 1,
L1
    
    B1141  524208
(2) 1,
L1
 103102
(4) 3,
L1
  105108
(3) 1,
L1
     
  524208
(2) 2,
L1
           
    B1201    521337
(3) 1,
L1
  527303
(4) 1,
L1
 574502
(3) 1,
L2
    
    B1202   524211
(4) 1,
L1
  537310
(4) 1,
L1
 534317
(3) 1,
L1
 203411
(3) 1,
L1
   
    B1203 537305
(4) 1,
L1
 524451
(4) 1,
L1
  224324
(3) 1,
L1
     
 537314
(4) 1,
L1
           
    B1204 529326
(4) 1,
L1
 323455
(3) 1,
L1
  526421
(3) 1,
L1
     
    B1205  313343
(3) 2,
L1
   214344
(3) 1,
L1
  551242
(3) 1,
L1
 
  313343
(3) 1,
L1
          
  323343
(3) 1,
L1
          
  323343
(3) 2,
L1
          
    B1206 103221
(4) 1,
L1
 529432
(4) 1,
L1
  323455
(3) 1,
L1
     
    B1207 202108
(2) 2,
L1
 526301
(2) 1,
L1
  214325
(3) 1,
L1
     
   526301
(2) 1,
L1
  204335
(3) 1,
L1
     
    B1208  214227
(3) 1,
L1
  202207
(3) 2,
L1
 526206
(4) 1,
L1
   
  204232
(3) 1,
L1
     526206
(4) 1,
L1
   
    B1209 533421
(4) 1,
L1
 523276
(4) 1,
L1
  525401
(3) 1,
L1
 529211
(4) 3,
L1
 617335
(3) 2,
L1
 
    B1210 523251
(4) 1,
L1
 537308
(4) 1,
L1
  525460
(4) 1,
L1
      
    B1211 529292
(4) 2,
L1
 539205
(4) 1,
L1
  536210
(3) 1,
L1
      
      536210
(3) 2,
L1
      
    B1212  617335
(3) 1,
L1
  537203
(2) 1,
L1
     
    B1213  235302
(3) 1,
L1
  532324
(4) 1,
L1
 532211
(4) 1,
L1
 532323
(4) 1,
L1
  
  522390
(3) 1,
L1
         
    B1214 529292
(4) 1,
L1
 235104
(4) 1,
L1
  235110
(3) 1,
L1
 533251
(4) 1,
L1
   
    B1215  224251
(3) 1,
L1
  105102
(4) 4,
L1
 525205
(3) 1,
L1
 551262
(8) 2,
L1
          551262
(8) 1,
L1
    B2101  523353
(4) 3,
L1
  530312
(3) 2,
L1
 525202
(4) 1,
L1
    
  523353
(4) 1,
L1
  530312
(3) 1,
L1
      
  523353
(4) 2,
L1
  530312
(4) 1,
L1
      
  523353
(4) 3,
L1
         
  523353
(4) 2,
L1
         
  523353
(4) 1,
L1
         
    B2102 530211
(4) 2,
L1
 530201
(4) 2,
L1
  533496
(1) 1,
L1
       
    B2103 108201
(4) 1,
L1
 102111
(4) 3,
L1
         
    B3101   105102
(4) 1,
L1
         
    B3102   105102
(4) 2,
L1
  303436
(3) 1,
L1
      
    B3103   105103
(4) 2,
L1
   617218
(4) 1,
L1
   
    B3104   527204
(4) 1,
L1
  527205
(4) 1,
L1
  104203
(4) 1,
L1
   
      527244
(4) 1,
L1
      
    B4101  202207
(3) 1,
L1
  202203
(3) 1,
L1
 531101
(4) 1,
L1
   
    GRADROOM2   571703
(3) 1,
L2
  571728
(3) 1,
L2
 541241
(4) 1,
L1
   
    Lab_Com1 213102
(3) 13,
L1
     213204
(3) 1,
L1
   213102
(3) 17,
L1
 202109
(1) 1,
L1
  
    Lab_Com2 213102
(3) 14,
L1
     213204
(3) 2,
L1
   213102
(3) 18,
L1
 202109
(1) 2,
L1
  
    Lab_Com3 213102
(3) 15,
L1
 213203
(3) 15,
L1
    213204
(3) 3,
L1
   213102
(3) 19,
L1
 202109
(1) 3,
L1
  
    Lab_Com4 213102
(3) 16,
L1
 213203
(3) 16,
L1
    213204
(3) 4,
L1
       
    SEMINAR1      573727
(4) 1,
L2
      
    SEMINAR2  204641
(3) 1,
L2
  104374
(2) 1,
L1
   583203
(4) 1,
L1
  
    SEMINAR4 582315
(4) 1,
L1
 332645
(3) 1,
L2
     235401
(3) 1,
L1
  
    SEMINAR5   585308
(4) 1,
L1
  531208
(3) 1,
L1
 104373
(2) 1,
L1
    
อังคาร    B1112 535208
(2) 2,
L1
 203401
(3) 5,
L1
 235274
(3) 1,
L1
 534317
(3) 1,
L1
 203401
(3) 3,
L1
   
    B1113 524534
(3) 1,
L1
  532435
(4) 1,
L1
  213203
(3) 10,
L1
  213102
(3) 21,
L1
   
 524531
(4) 1,
L1
    213203
(3) 9,
L1
      
    B1114   213305
(3) 39,
L1
 203401
(3) 6,
L1
 213305
(3) 16,
L1
  213305
(3) 18,
L1
 203401
(3) 4,
L1
   
    B1115 213203
(3) 7,
L1
 527212
(4) 1,
L1
  213203
(3) 11,
L1
  213102
(3) 22,
L1
   
 213203
(3) 8,
L1
    213203
(3) 12,
L1
      
    B1116 213305
(3) 10,
L1
 213305
(3) 40,
L1
  213305
(3) 15,
L1
  213305
(3) 17,
L1
 203401
(3) 8,
L1
   
    B1117 533370
(4) 1,
L1
 103202
(4) 1,
L1
  530433
(4) 1,
L1
  213102
(3) 23,
L1
   
    B1118 213305
(3) 9,
L1
 213305
(3) 12,
L1
  529463
(3) 1,
L1
 213305
(3) 19,
L1
 203401
(3) 11,
L1
   
    B1119 537309
(4) 1,
L1
 105101
(4) 1,
L1
  524451
(4) 1,
L1
  213102
(3) 24,
L1
   
 537316
(4) 1,
L1
           
    B1120 213305
(3) 8,
L1
 213305
(3) 11,
L1
  526415
(4) 1,
L1
   203401
(3) 12,
L1
   
    B1121 213203
(3) 5,
L1
 523451
(4) 1,
L1
  535207
(3) 1,
L1
  538311
(4) 1,
L1
  
 213203
(3) 6,
L1
    535233
(2) 1,
L1
     
    B1122 (Active L)  214264
(3) 1,
L1
  523411
(4) 1,
L1
 523418
(4) 1,
L1
 551206
(4) 1,
L1
    B1123  235273
(3) 1,
L1
  535209
(2) 1,
L1
    
    B1125 525212
(3) 1,
L1
 235109
(4) 2,
L1
      551466
(4) 1,
L1
    B1127 612201
(2) 1,
L1
 235109
(4) 1,
L1
  535208
(2) 3,
L1
 551308
(4) 2,
L1
   522387
(4) 1,
L1
         
    B1128 (SmartCR) 529462
(3) 1,
L1
 102212
(3) 1,
L1
  532452
(4) 1,
L1
      
    B1129 523452
(4) 1,
L1
 313311
(4) 2,
L1
   213305
(3) 34,
L1
 538324
(4) 1,
L1
    
   313311
(4) 1,
L1
         
   323211
(3) 1,
L1
         
    B1130  332627
(1) 1,
L2
 528202
(3) 1,
L1
      322324
(2) 1,
L1
    
   528212
(3) 1,
L1
          
    B1131 540202
(4) 2,
L1
  529204
(4) 1,
L1
 105103
(4) 3,
L1
    
    B1132 583204
(4) 1,
L1
 529206
(4) 1,
L1
  529208
(4) 3,
L1
 585310
(2) 1,
L1
    
    B1133 526402
(1) 1,
L1
 524203
(4) 1,
L1
  523452
(4) 1,
L1
  572600
(2) 1,
L2
 
 526402
(1) 1,
L1
            
    B1134  325481
(1) 1,
L1
 104241
(4) 1,
L1
   213305
(3) 33,
L1
  203323
(3) 3,
L1
   
    B1135   526308
(4) 1,
L1
  235375
(3) 1,
L1
     
    B1136(Active L)  235224
(3) 1,
L1
  301253
(3) 1,
L1
     
    B1137 335482
(1) 1,
L1
  521322
(4) 1,
L1
  235223
(3) 1,
L1
   530331
(4) 2,
L1
 
    B1138 526212
(3) 1,
L1
 325452
(3) 1,
L1
  103103
(3) 1,
L1
 524433
(4) 1,
L1
    
 526205
(4) 1,
L1
           
    B1139  528215
(3) 1,
L1
 523201
(2) 1,
L1
   523435
(4) 1,
L1
      
   523201
(2) 2,
L1
          
    B1140 533043
(4) 1,
L1
 523374
(4) 1,
L1
  529208
(4) 2,
L1
 531209
(3) 1,
L1
   533043
(4) 1,
L1
        531218
(3) 1,
L1
    
    B1141  524207
(3) 1,
L1
  900007
(0) 1,
L3
     
    B1201 576630
(4) 1,
L2
 527316
(4) 1,
L1
  540306
(4) 1,
L1
    
    B1202 203323
(3) 1,
L1
 213305
(3) 37,
L1
  527314
(4) 1,
L1
 213305
(3) 31,
L1
 203411
(3) 2,
L1
   
    B1203 109203
(3) 1,
L1
 529432
(4) 1,
L1
   522271
(3) 1,
L1
 617335
(3) 3,
L1
 
    B1204 536303
(4) 1,
L1
 213305
(3) 35,
L1
  582211
(4) 1,
L1
 213305
(3) 32,
L1
 531451
(3) 1,
L1
  
    B1205  214242
(3) 1,
L1
  538312
(4) 1,
L1
 530463
(4) 1,
L1
 551302
(3) 1,
L1
          551210
(4) 1,
L1
    B1206 574530
(4) 1,
L2
 213305
(3) 38,
L1
 537310
(4) 1,
L1
  533302
(4) 1,
L1
    
    B1207 102121
(4) 1,
L1
 214224
(3) 2,
L1
  533322
(4) 1,
L1
 531100
(2) 1,
L1
 102202
(3) 1,
L1
   
   214224
(3) 1,
L1
         
   204240
(3) 1,
L1
         
    B1208 527317
(4) 1,
L1
 531215
(4) 1,
L1
  529208
(4) 1,
L1
  525101
(2) 4,
L1
 
    B1209 530212
(2) 1,
L1
 532209
(3) 1,
L1
   532205
(3) 1,
L1
 525212
(3) 1,
L1
  
 530212
(2) 2,
L1
           
    B1210 531301
(3) 1,
L1
 601106
(2) 1,
L1
  534207
(3) 1,
L1
  525101
(2) 3,
L1
 
 531219
(3) 1,
L1
    534207
(3) 3,
L1
      
      534207
(3) 2,
L1
      
    B1211  523211
(4) 2,
L1
  601101
(2) 1,
L1
 540454
(4) 1,
L1
  
  523211
(4) 1,
L1
    535444
(4) 1,
L1
  
  523211
(4) 1,
L1
      535402
(4) 1,
L1
  
  523211
(4) 2,
L1
      535401
(1) 1,
L1
   
    B1212 538416
(4) 1,
L1
 533324
(4) 1,
L1
  525101
(2) 10,
L1
    
    B1213  617346
(3) 1,
L1
  525101
(2) 9,
L1
 551262
(8) 1,
L1
          551262
(8) 2,
L1
    B1214 533251
(4) 1,
L1
  582233
(3) 1,
L1
  332101
(3) 2,
L1
  525101
(2) 5,
L1
 
    530233
(3) 2,
L1
  332101
(3) 1,
L1
      
    530233
(3) 3,
L1
  322101
(3) 1,
L1
      
    B1215  530233
(3) 1,
L1
 105102
(4) 4,
L1
  214374
(3) 1,
L1
 525101
(2) 6,
L1
 
      204420
(3) 1,
L1
     
    B2101 531320
(4) 1,
L1
 202108
(2) 1,
L1
         
 531313
(4) 1,
L1
           
    B2102 202211
(3) 1,
L1
   105113
(3) 1,
L1
     
    B2103   525315
(4) 1,
L1
   102111
(4) 4,
L1
     
    B2104 103101
(4) 1,
L1
 105103
(4) 1,
L1
   102111
(4) 5,
L1
     
 103101
(4) 1,
L1
           
    B3101   525304
(4) 1,
L1
  304301
(3) 1,
L1
     
    B3102 530211
(4) 1,
L1
 530201
(4) 1,
L1
        525203
(4) 1,
L1
    B3103 105102
(4) 3,
L1
 531331
(4) 1,
L1
    526416
(4) 1,
L1
 105103
(4) 2,
L1
  
        526416
(4) 1,
L1
    
    B3104   530324
(4) 1,
L1
  214301
(2) 1,
L1
      
    B4101 202202
(3) 1,
L1
  523101
(2) 11,
L1
 202201
(3) 1,
L1
  202175
(2) 1,
L1
  
     523101
(2) 12,
L1
        
     523101
(2) 13,
L1
        
     523101
(2) 14,
L1
        
     523101
(2) 15,
L1
        
     523101
(2) 16,
L1
        
     523101
(2) 17,
L1
        
     523101
(2) 18,
L1
        
     523101
(2) 19,
L1
        
     523101
(2) 2,
L1
        
     523101
(2) 20,
L1
        
     523101
(2) 3,
L1
        
     523101
(2) 4,
L1
        
     523101
(2) 5,
L1
        
     523101
(2) 6,
L1
        
     523101
(2) 7,
L1
        
     523101
(2) 8,
L1
        
     523101
(2) 9,
L1
        
     523101
(2) 1,
L1
        
     523101
(2) 10,
L1
        
    GRADROOM2      536300
(1) 1,
L1
 541241
(4) 1,
L1
   
    Lab_Com1 213203
(3) 1,
L1
  213102
(3) 33,
L1
 213102
(3) 35,
L1
  213102
(3) 27,
L1
 213101
(3) 2,
L1
 213203
(3) 21,
L1
 213102
(3) 37,
L1
 202109
(1) 4,
L1
  
    Lab_Com2 213203
(3) 2,
L1
  213102
(3) 34,
L1
 213102
(3) 36,
L1
  213102
(3) 28,
L1
   213102
(3) 38,
L1
 202109
(1) 5,
L1
  
    Lab_Com3 213203
(3) 3,
L1
     213203
(3) 17,
L1
   213102
(3) 39,
L1
    
    Lab_Com4 213203
(3) 4,
L1
 523202
(2) 1,
L1
 213203
(3) 18,
L1
   213102
(3) 40,
L1
    
    SEMINAR1  574554
(3) 1,
L2
  576603
(1) 3,
L2
     
    SEMINAR2 582231
(4) 1,
L1
 530231
(4) 1,
L1
  522365
(4) 1,
L1
    
    SEMINAR4 585309
(4) 1,
L1
 521364
(3) 1,
L1
   213540
(3) 1,
L2
     
    SEMINAR5 582312
(3) 1,
L1
 205382
(2) 1,
L1
  204905
(3) 1,
L2
     
พุธ    B1112 526210
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
 203401
(3) 5,
L1
 535204
(4) 1,
L1
 203401
(3) 1,
L1
   
 526210
(4) 1,
L1
    535462
(4) 1,
L1
    
    B1113 213102
(3) 17,
L1
 213102
(3) 13,
L1
  900008
(0) 1,
L3
    530421
(4) 1,
L1
    B1114   529209
(4) 2,
L1
 203401
(3) 6,
L1
 213305
(3) 23,
L1
 532435
(4) 1,
L1
 203401
(3) 2,
L1
   
    B1115 213102
(3) 18,
L1
 213102
(3) 14,
L1
  527212
(4) 1,
L1
 213203
(3) 16,
L1
    
        213203
(3) 15,
L1
    
    B1116 527412
(4) 1,
L1
 213305
(3) 29,
L1
 324686
(1) 1,
L2
    213305
(3) 24,
L1
 213305
(3) 4,
L1
 203401
(3) 7,
L1
   
    B1117 213102
(3) 19,
L1
 213102
(3) 15,
L1
  537404
(2) 1,
L1
 213204
(3) 2,
L1
    
        213204
(3) 1,
L1
    
    B1118 213305
(3) 2,
L1
 213305
(3) 28,
L1
     213305
(3) 25,
L1
 213305
(3) 3,
L1
 203401
(3) 9,
L1
   
    B1119   213102
(3) 16,
L1
  313424
(3) 1,
L1
     
       323424
(3) 1,
L1
    
    B1120 213305
(3) 1,
L1
 213305
(3) 27,
L1
   213305
(3) 20,
L1
 213305
(3) 26,
L1
 213305
(3) 5,
L1
 203401
(3) 10,
L1
   
    B1121 529208
(4) 3,
L1
 105102
(4) 6,
L1
  224252
(3) 1,
L1
     
    B1122 (Active L)  204416
(3) 1,
L1
  535454
(4) 1,
L1
    
  224361
(3) 1,
L1
         
    B1123 524323
(4) 1,
L1
 213204
(3) 3,
L1
  539308
(4) 1,
L1
 521221
(4) 1,
L1
    
 524321
(4) 1,
L1
 213204
(3) 4,
L1
    521352
(4) 1,
L1
    
    B1125  322784
(1) 1,
L3
 539309
(4) 1,
L1
  524431
(4) 1,
L1
 525481
(2) 2,
L1
     
      524431
(4) 1,
L1
 535412
(2) 1,
L1
     
        525481
(2) 1,
L1
     
    B1127  235333
(3) 1,
L1
  523419
(4) 1,
L1
     
    B1128 (SmartCR)   526204
(4) 1,
L1
  527309
(4) 1,
L1
      
   526204
(4) 1,
L1
         
    B1129  313311
(4) 2,
L1
 105102
(4) 5,
L1
  535209
(2) 2,
L1
    
  313311
(4) 1,
L1
           
  323211
(3) 1,
L1
           
    B1130 574530
(4) 1,
L2
 526407
(3) 1,
L1
   521434
(3) 1,
L1
  322482
(1) 2,
L1
   
    B1131 535333
(2) 1,
L1
 235358
(3) 1,
L1
  534314
(3) 1,
L1
   322482
(1) 5,
L1
   
    B1132   532450
(4) 1,
L1
  526415
(4) 1,
L1
 529211
(4) 2,
L1
 203461
(3) 1,
L1
   
        529202
(3) 1,
L1
    
    B1133   104323
(4) 1,
L1
  105221
(4) 1,
L1
 529211
(4) 1,
L1
    
    B1134   533261
(4) 1,
L1
  214267
(3) 1,
L1
 203323
(3) 2,
L1
   
    B1135 233613
(3) 1,
L2
   527413
(4) 1,
L1
 213203
(3) 13,
L1
    
        213203
(3) 14,
L1
    
    B1136(Active L)   523418
(4) 2,
L1
  533301
(4) 1,
L1
    
    B1137 301112
(3) 1,
L1
 102105
(3) 2,
L1
  524313
(4) 1,
L1
 539483
(4) 1,
L1
    
    B1138  235321
(3) 1,
L1
  524205
(3) 1,
L1
  524433
(4) 1,
L1
  
    B1139 528321
(3) 1,
L1
 528426
(3) 1,
L1
  528414
(1) 1,
L1
  521426
(3) 1,
L1
   
 528307
(3) 1,
L1
 528439
(3) 1,
L1
      521442
(4) 1,
L1
  
    B1140 583202
(4) 1,
L1
 529309
(4) 2,
L1
  235253
(3) 1,
L1
  551361
(8) 1,
L1
    B1141   529309
(4) 1,
L1
  103102
(4) 3,
L1
 438205
(4) 1,
L1
    
        539204
(5) 1,
L1
    
        539205
(4) 1,
L1
    
    B1201  102250
(3) 1,
L1
  301264
(3) 1,
L1
 572601
(1) 1,
L2
  
    B1202   524211
(4) 1,
L1
  529318
(4) 1,
L1
   203411
(3) 1,
L1
   
    B1203  203324
(3) 2,
L1
  103105
(4) 7,
L1
 527311
(4) 1,
L1
 530431
(4) 1,
L1
  
      103105
(4) 6,
L1
      
    B1204 529326
(4) 1,
L1
 523374
(4) 1,
L1
  528404
(4) 1,
L1
     
    B1205 104105
(4) 1,
L1
 204361
(3) 1,
L1
  224353
(3) 1,
L1
  551264
(6) 3,
L1
   214243
(3) 1,
L1
         
   214243
(3) 2,
L1
         
    B1206  522272
(1) 1,
L1
  325452
(3) 1,
L1
     
    B1207  214223
(3) 1,
L1
  530444
(4) 1,
L1
 531209
(3) 1,
L1
 102202
(3) 1,
L1
  
      530444
(4) 1,
L1
 531218
(3) 1,
L1
   
    B1208 530314
(4) 1,
L1
 202331
(2) 2,
L1
  214246
(3) 1,
L1
     
      204217
(3) 1,
L1
     
    B1209 533421
(4) 1,
L1
 202111
(2) 1,
L1
  105105
(2) 1,
L1
 529211
(4) 3,
L1
 525477
(4) 1,
L1
 
    B1210 523251
(4) 1,
L1
    525460
(4) 1,
L1
 534312
(3) 1,
L1
     
    B1211 537305
(4) 1,
L1
 536310
(3) 2,
L1
  525209
(2) 1,
L1
 536408
(4) 1,
L1
 
 537314
(4) 1,
L1
 536310
(3) 3,
L1
         
   536310
(3) 1,
L1
         
    B1212 536302
(4) 1,
L1
 533324
(4) 1,
L1
  532324
(4) 1,
L1
 524315
(3) 1,
L1
    
        524312
(4) 1,
L1
    
    B1213 529292
(4) 2,
L1
 527305
(4) 1,
L1
  525101
(2) 12,
L1
 105102
(4) 6,
L1
 532323
(4) 1,
L1
    B1214 529292
(4) 1,
L1
 530317
(4) 1,
L1
  235104
(4) 1,
L1
 525205
(3) 1,
L1
 551262
(8) 1,
L1
 
          551262
(8) 2,
L1
 
    B1215  617341
(3) 1,
L1
  525101
(2) 11,
L1
    
    B2101 530211
(4) 2,
L1
 530201
(4) 2,
L1
  202291
(2) 1,
L1
 525202
(4) 1,
L1
 551156
(4) 1,
L1
 
    B2102  214108
(3) 1,
L1
  103105
(4) 5,
L1
      
    B2103 108201
(4) 1,
L1
 102111
(4) 1,
L1
  103105
(4) 3,
L1
      
    B2104 105103
(4) 1,
L1
 102111
(4) 2,
L1
  103105
(4) 2,
L1
      
    B3101   105102
(4) 1,
L1
  325231
(3) 1,
L1
 522272
(1) 2,
L1
 105102
(4) 1,
L1
  
      335231
(3) 1,
L1
       
    B3102   105102
(4) 2,
L1
  525203
(4) 1,
L1
   105102
(4) 2,
L1
  
    B3103   105102
(4) 3,
L1
  105103
(4) 2,
L1
      
    B3104 529292
(4) 3,
L1
 104203
(4) 1,
L1
  525313
(4) 1,
L1
      
    B4101 103105
(4) 5,
L1
 525204
(4) 1,
L1
  202324
(2) 1,
L1
 531101
(4) 1,
L1
    
 103105
(4) 3,
L1
           
 103105
(4) 2,
L1
           
 103105
(4) 1,
L1
           
 103105
(4) 4,
L1
           
    GRADROOM2  205540
(3) 1,
L2
  528206
(3) 1,
L1
     
    Lab_Com1    213101
(3) 1,
L1
      523101
(2) 1,
L1
 
    Lab_Com2    213102
(3) 1,
L1
  525206
(2) 8,
L1
 523101
(2) 2,
L1
 
    Lab_Com3    213102
(3) 2,
L1
   213102
(3) 5,
L1
   523101
(2) 3,
L1
 
    Lab_Com4       213102
(3) 6,
L1
   523101
(2) 4,
L1
 
    SEMINAR1   585311
(3) 1,
L1
  571893
(1) 1,
L2
     
    SEMINAR2   585203
(4) 1,
L1
    583203
(4) 1,
L1
 617217
(3) 1,
L1
  
    SEMINAR4 574515
(4) 1,
L2
 103252
(4) 1,
L1
  621734
(3) 1,
L2
 585308
(4) 1,
L1
    
    SEMINAR5 571731
(3) 1,
L2
 537303
(3) 1,
L1
    576732
(4) 1,
L2
   
พฤหัสบดี    B1112 585309
(4) 1,
L1
 521327
(4) 1,
L1
 203401
(3) 5,
L1
 529312
(3) 1,
L1
  203401
(3) 3,
L1
   
    B1113 213102
(3) 25,
L1
 539205
(4) 1,
L1
 534325
(3) 1,
L1
 213101
(3) 2,
L1
  213203
(3) 21,
L1
   
    B1114    213305
(3) 39,
L1
 203401
(3) 6,
L1
 213305
(3) 16,
L1
  213305
(3) 18,
L1
 203401
(3) 4,
L1
   
    B1115 213102
(3) 26,
L1
 531309
(4) 1,
L1
  213203
(3) 1,
L1
 213204
(3) 5,
L1
    
      213203
(3) 2,
L1
 213204
(3) 6,
L1
    
    B1116 213305
(3) 10,
L1
 335451
(4) 1,
L1
 102212
(3) 1,
L1
 213305
(3) 40,
L1
  213305
(3) 15,
L1
 213305
(3) 37,
L1
 213305
(3) 17,
L1
 203401
(3) 8,
L1
   
    B1117 213102
(3) 35,
L1
 103202
(4) 1,
L1
  213203
(3) 4,
L1
 213204
(3) 8,
L1
    
      213203
(3) 3,
L1
 213204
(3) 7,
L1
    
    B1118 213305
(3) 9,
L1
   213305
(3) 12,
L1
  213305
(3) 7,
L1
 213305
(3) 19,
L1
 203401
(3) 11,
L1
   
    B1119 213102
(3) 36,
L1
 538416
(4) 1,
L1
 105214
(4) 1,
L1
       
    B1120 213305
(3) 8,
L1
   213305
(3) 11,
L1
  213305
(3) 6,
L1
   203401
(3) 12,
L1
   
    B1121 213102
(3) 37,
L1
 528202
(3) 1,
L1
  601109
(2) 1,
L1
 523451
(4) 1,
L1
 538311
(4) 1,
L1
  
   528212
(3) 1,
L1
         
    B1122 (Active L) 536303
(4) 1,
L1
    214263
(3) 1,
L1
    
    B1123 213102
(3) 38,
L1
 533378
(4) 1,
L1
  535783
(4) 1,
L2
    
      535473
(4) 1,
L1
    
    B1125 213102
(3) 39,
L1
 235109
(4) 2,
L1
  522378
(2) 1,
L1
    
    B1127 213102
(3) 40,
L1
 522387
(4) 1,
L1
  540416
(2) 1,
L1
    
   235109
(4) 1,
L1
  535307
(2) 1,
L1
    
      535331
(2) 1,
L1
    
    B1128 (SmartCR) 529462
(3) 1,
L1
  532452
(4) 1,
L1
  105996
(1) 1,
L2
 105896
(1) 1,
L2
      
    B1129 528426
(3) 1,
L1
 235205
(4) 1,
L1
 323425
(3) 1,
L1
      
 528439
(3) 1,
L1
            
    B1130 536304
(4) 1,
L1
    301261
(3) 1,
L1
     
    B1131  521337
(3) 1,
L1
 105103
(4) 3,
L1
  529204
(4) 1,
L1
      
    B1132   529206
(4) 1,
L1
  529208
(4) 2,
L1
 585310
(2) 1,
L1
    
    B1133  224359
(3) 1,
L1
         
    B1134  204410
(3) 1,
L1
  214376
(3) 1,
L1
 526313
(1) 1,
L1
    
  214268
(3) 1,
L1
         
    B1135 213203
(3) 18,
L1
 526308
(4) 1,
L1
         
 213203
(3) 17,
L1
           
    B1136(Active L)  235303
(3) 1,
L1
  523418
(4) 2,
L1
      
    B1137 582212
(2) 1,
L1
 105625
(4) 1,
L2
  521322
(4) 1,
L1
    530331
(4) 2,
L1
 
    B1138 213203
(3) 20,
L1
 521364
(3) 1,
L1
  103103
(3) 1,
L1
  528421
(3) 1,
L1
  
 213203
(3) 19,
L1
       528436
(3) 1,
L1
  
    B1139 528215
(3) 1,
L1
 105101
(4) 1,
L1
  528413
(3) 1,
L1
     
    B1140 103105
(4) 7,
L1
 529309
(4) 2,
L1
  325455
(2) 1,
L1
 538324
(4) 1,
L1
 551361
(8) 2,
L1
    B1141 103102
(4) 3,
L1
 529309
(4) 1,
L1
  335452
(4) 1,
L1
     
    B1201 529201
(4) 1,
L1
 527316
(4) 1,
L1
  582211
(4) 1,
L1
  572602
(1) 1,
L2
  
    B1202 523314
(4) 1,
L1
 601103
(2) 1,
L1
   213305
(3) 38,
L1
 527314
(4) 1,
L1
 203411
(3) 2,
L1
   
    B1203 109203
(3) 1,
L1
  103105
(4) 6,
L1
         
    B1204 203323
(3) 1,
L1
 235373
(3) 1,
L1
   213305
(3) 35,
L1
  521314
(4) 1,
L1
   
    B1205  205225
(3) 1,
L1
  538312
(4) 1,
L1
 105102
(4) 5,
L1
 551264
(6) 1,
L1
    B1206  583206
(2) 1,
L1
   103141
(3) 1,
L1
    
    B1207  323456
(3) 1,
L1
  224360
(3) 1,
L1
  105107
(2) 1,
L1
  
      204414
(3) 1,
L1
     
    B1208 526206
(4) 1,
L1
 617347
(4) 1,
L1
  529208
(4) 1,
L1
      
 526206
(4) 1,
L1
 617326
(4) 1,
L1
         
    B1209 533370
(4) 1,
L1
 105105
(2) 1,
L1
  525101
(2) 14,
L1
    
    B1210  601107
(3) 1,
L1
  525101
(2) 13,
L1
    
    B1211  235208
(3) 1,
L1
  235376
(3) 1,
L1
     
    B1212 524312
(4) 1,
L1
 527305
(4) 1,
L1
         
 524315
(3) 1,
L1
           
    B1213 530312
(4) 1,
L1
 532211
(4) 1,
L1
         
 530312
(3) 1,
L1
           
 530312
(3) 2,
L1
           
    B1214 525314
(4) 1,
L1
 582233
(3) 1,
L1
  235107
(3) 1,
L1
     
 536312
(4) 1,
L1
 530233
(3) 2,
L1
         
   530233
(3) 3,
L1
         
    B1215 530233
(3) 1,
L1
 105102
(4) 4,
L1
         
    B2101 531313
(4) 1,
L1
 534312
(3) 1,
L1
  202213
(3) 1,
L1
 202212
(3) 1,
L1
  
 531320
(4) 1,
L1
           
    B2102   525210
(2) 1,
L1
     525210
(2) 1,
L1
   
    B2103   102111
(4) 4,
L1
  214109
(3) 1,
L1
    
    B2104 103101
(4) 1,
L1
 102111
(4) 5,
L1
  103105
(4) 4,
L1
 103105
(4) 1,
L1
    
 103101
(4) 1,
L1
           
    B3101   530324
(4) 1,
L1
         
    B3102 530211
(4) 1,
L1
 530201
(4) 1,
L1
  527317
(4) 1,
L1
      
    B3103 617219
(4) 1,
L1
         
    B3104   523276
(4) 1,
L1
    527205
(4) 1,
L1
    
        527244
(4) 1,
L1
    
    B4101   202331
(2) 1,
L1
     524495
(1) 1,
L1
   
         533490
(1) 1,
L1
   
         525490
(1) 1,
L1
   
         529490
(1) 1,
L1
   
         527490
(1) 1,
L1
   
         523490
(1) 1,
L1
   
         534490
(1) 1,
L1
   
         535490
(1) 1,
L1
   
         531490
(1) 1,
L1
   
         526490
(1) 1,
L1
   
         532490
(1) 1,
L1
   
         524490
(1) 1,
L1
   
         528490
(1) 1,
L1
   
         521490
(1) 1,
L1
   
         536490
(1) 1,
L1
   
         313490
(1) 1,
L1
   
         537490
(1) 1,
L1
   
         312490
(1) 1,
L1
   
         551490
(1) 1,
L1
   
         102391
(1) 1,
L1
   
         105391
(1) 1,
L1
   
         103391
(1) 1,
L1
   
         325490
(1) 1,
L1
   
         540490
(1) 1,
L1
   
         539490
(1) 1,
L1
   
         541490
(1) 1,
L1
   
         617490
(1) 1,
L1
   
         618490
(1) 1,
L1
   
         204490
(1) 1,
L1
   
         215391
(1) 1,
L1
   
         335490
(1) 1,
L1
   
         535495
(1) 1,
L1
   
         582495
(1) 1,
L1
   
         205395
(1) 1,
L1
   
         235391
(1) 1,
L1
   
         323490
(1) 1,
L1
   
         529495
(1) 1,
L1
   
         537495
(1) 1,
L1
   
         536495
(1) 1,
L1
   
         528495
(1) 1,
L1
   
         532495
(1) 1,
L1
   
         521495
(1) 1,
L1
   
         530490
(1) 1,
L1
   
         522490
(1) 1,
L1
   
    GRADROOM2          583204
(4) 1,
L1
  
    Lab_Com1 522270
(2) 1,
L1
  523201
(2) 1,
L1
 213203
(3) 5,
L1
 523101
(2) 11,
L1
 
    Lab_Com2 522270
(2) 2,
L1
  523201
(2) 2,
L1
 213203
(3) 6,
L1
 523101
(2) 12,
L1
 
    Lab_Com3 522270
(2) 3,
L1
     213203
(3) 7,
L1
 523101
(2) 13,
L1
 
    Lab_Com4      323352
(3) 1,
L1
 213203
(3) 8,
L1
 523101
(2) 14,
L1
 
      313352
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR1  571708
(3) 1,
L2
         
    SEMINAR2 571730
(3) 1,
L2
 525637
(4) 1,
L2
         
    SEMINAR4  332618
(1) 1,
L2
 103252
(4) 1,
L1
  204644
(3) 1,
L2
     
    SEMINAR5 582231
(4) 1,
L1
 536305
(4) 1,
L1
  531353
(3) 1,
L1
     
ศุกร์    B1112 526210
(4) 1,
L1
 571730
(3) 1,
L2
  213305
(3) 24,
L1
      
 526210
(4) 1,
L1
           
    B1113   213102
(3) 27,
L1
  323381
(1) 1,
L1
   551156
(4) 2,
L1
 
    B1114 104312
(2) 1,
L1
     213305
(3) 23,
L1
      
    B1115   213102
(3) 28,
L1
  213102
(3) 42,
L1
   551211
(4) 1,
L1
    B1116 527412
(4) 1,
L1
 213305
(3) 29,
L1
         
    B1117   213102
(3) 33,
L1
  537404
(2) 1,
L1
      
    B1118 582312
(3) 1,
L1
 213305
(3) 28,
L1
         
    B1119   213102
(3) 34,
L1
  531208
(3) 1,
L1
       
    B1120   213305
(3) 27,
L1
   213305
(3) 20,
L1
      
    B1121   335341
(3) 1,
L1
   526498
(3) 1,
L1
     
    B1122 (Active L)  585206
(3) 1,
L1
  535308
(3) 1,
L1
      
    B1123   533261
(4) 1,
L1
  325342
(2) 1,
L1
      
    B1125 535209
(2) 3,
L1
  224323
(3) 1,
L1
 224323
(3) 1,
L1
    
    B1127  102273
(3) 1,
L1
  521416
(3) 1,
L1
      
    B1128 (SmartCR) 525655
(4) 1,
L2
 525655
(4) 1,
L2
         
    B1129 535304
(4) 1,
L1
  213305
(3) 34,
L1
      
 535314
(4) 1,
L1
         
    B1130  205307
(3) 1,
L1
  525671
(4) 2,
L1
    
      525671
(4) 1,
L2
    
    B1131   325462
(3) 1,
L1
  235405
(2) 1,
L1
      
   335462
(3) 1,
L1
         
    B1132 533496
(1) 3,
L1
 235405
(2) 3,
L1
   582316
(4) 1,
L1
      
    B1133      535100
(1) 1,
L1
     
    B1134 203323
(3) 2,
L1
 214461
(3) 1,
L1
  213305
(3) 33,
L1
      
    B1135 522266
(4) 1,
L1
         
 522311
(4) 1,
L1
         
    B1136(Active L)  205606
(4) 1,
L3
        
    B1137 102105
(3) 2,
L1
 205533
(3) 1,
L2
         
    B1138  535207
(3) 2,
L1
  530433
(4) 1,
L1
      
    B1139 528434
(3) 1,
L1
    526204
(4) 1,
L1
      
      526204
(4) 1,
L1
      
    B1140  235254
(3) 1,
L1
  235405
(2) 2,
L1
   551361
(8) 3,
L1
    B1141   529305
(4) 1,
L1
  235405
(2) 4,
L1
      
    B1201 325456
(3) 1,
L1
 205509
(2) 1,
L2
  527303
(4) 1,
L1
      
    B1202  213305
(3) 31,
L1
 529318
(4) 1,
L1
  213305
(3) 25,
L1
      
    B1203 103105
(4) 7,
L1
 530463
(4) 1,
L1
         
 103105
(4) 6,
L1
           
    B1204  213305
(3) 32,
L1
 532432
(4) 1,
L1
  213305
(3) 26,
L1
      
    B1205      104105
(4) 1,
L1
   551264
(6) 2,
L1
    B1206 524566
(3) 1,
L1
  103221
(4) 1,
L1
  102381
(1) 1,
L1
      
    B1207 712101
(2) 1,
L1
 102121
(4) 1,
L1
         
    B1208 530314
(4) 1,
L1
 617326
(4) 1,
L1
  535405
(1) 1,
L1
     
   617347
(4) 1,
L1
         
    B1209   105102
(4) 5,
L1
  532209
(3) 1,
L1
       
    B1212      525101
(2) 8,
L1
    
    B1213 530317
(4) 1,
L1
 332101
(3) 1,
L1
   525101
(2) 7,
L1
    
   322101
(3) 1,
L1
          
   332101
(3) 2,
L1
          
    B1214 533323
(4) 1,
L1
  525101
(2) 2,
L1
    
    B1215  205210
(3) 1,
L1
  525101
(2) 1,
L1
    
    B2101  204372
(3) 1,
L1
         
  214107
(3) 1,
L1
         
    B2102  235108
(3) 1,
L1
         
    B2103 103102
(4) 1,
L1
 102111
(4) 3,
L1
  102111
(4) 1,
L1
      
    B2104 103102
(4) 2,
L1
 105103
(4) 1,
L1
  102111
(4) 2,
L1
      
    B3103 103101
(4) 1,
L1
 526416
(4) 1,
L1
  105102
(4) 3,
L1
      
 103101
(4) 1,
L1
 526416
(4) 1,
L1
         
    B3104 529292
(4) 3,
L1
 527204
(4) 1,
L1
  525313
(4) 1,
L1
      
    B4101 103105
(4) 2,
L1
 525204
(4) 1,
L1
 601111
(3) 1,
L1
      
 103105
(4) 4,
L1
           
 103105
(4) 1,
L1
           
 103105
(4) 5,
L1
           
 103105
(4) 3,
L1
           
    GRADROOM2  585311
(3) 1,
L1
  575623
(4) 1,
L2
    
    Lab_Com1 522369
(4) 1,
L1
  522369
(4) 1,
L1
      
 522411
(4) 1,
L1
  522411
(4) 1,
L1
      
    Lab_Com3      213203
(3) 11,
L1
 213102
(3) 23,
L1
      
    Lab_Com4  323352
(3) 2,
L1
  213203
(3) 12,
L1
 213102
(3) 24,
L1
      
  313352
(3) 2,
L1
         
    SEMINAR1      576754
(4) 2,
L2
     
    SEMINAR2   582315
(4) 1,
L1
  528440
(3) 1,
L1
      
    SEMINAR4   582253
(1) 1,
L1
   205534
(3) 1,
L2
     
เสาร์    B1113 551361
(8) 2,
L1
  524332
(4) 1,
L1
  551312
(2) 2,
L1
      524332
(4) 1,
L1
     
    B1114      214301
(2) 2,
L1
      
    B1115 551616
(8) 1,
L2
  551312
(2) 3,
L1
    B1116 204428
(4) 1,
L1
  204428
(4) 1,
L1
    
    B1117 551363
(8) 2,
L1
    
    B1118   204236
(4) 1,
L1
  204236
(4) 1,
L1
    
    B1119 551363
(8) 1,
L1
    
    B1121 551361
(8) 3,
L1
      551156
(4) 4,
L1
 
    B1123 551361
(8) 1,
L1
      551261
(8) 1,
L1
    B1125 551153
(4) 2,
L1
  551264
(6) 1,
L1
 551312
(2) 1,
L1
 551153
(4) 1,
L1
         
 551131
(4) 1,
L1
         
    B1127 551251
(4) 1,
L1
  551264
(6) 3,
L1
    
    B1129  525466
(3) 1,
L1
  525466
(3) 1,
L1
      
    B1130 551132
(4) 1,
L1
         
    B1131  552604
(4) 1,
L2
        
    B1133  552701
(1) 1,
L2
         
    B1137  205512
(3) 1,
L2
         
    B1138 551155
(4) 4,
L1
  551264
(6) 2,
L1
    
    B1139 551155
(4) 3,
L1
         
    B1201 537464
(2) 1,
L1
  537464
(2) 2,
L1
    
    B1202  533379
(1) 1,
L1
  521215
(2) 1,
L1
      
    B1203 551130
(4) 1,
L1
  551154
(4) 3,
L1
    
    B1204   521354
(2) 1,
L1
  521354
(2) 1,
L1
      
    B1205 551155
(4) 2,
L1
  551154
(4) 2,
L1
    
    B1206   521326
(4) 1,
L1
  521326
(4) 1,
L1
      
    B1207 551155
(4) 1,
L1
  551154
(4) 1,
L1
    
    B1208 551151
(4) 1,
L1
         
    B1209 551133
(4) 1,
L1
         
    B1210 551155
(4) 5,
L1
         
    B1211  551124
(1) 1,
L1
         
    B1215      551401
(3) 1,
L1
    
      551311
(4) 1,
L1
    
    B2101      551156
(4) 2,
L1
    
      551156
(4) 1,
L1
    
      551156
(4) 5,
L1
    
      551123
(4) 1,
L1
    
      551156
(4) 4,
L1
    
    Lab_Com1  522332
(1) 1,
L1
  522372
(1) 2,
L1
     
  522372
(1) 1,
L1
         
    SEMINAR2      205511
(2) 1,
L2
      
อาทิตย์    B1113          551471
(6) 2,
L1
    B1119          551156
(4) 5,
L1
 
    B1121 551365
(8) 1,
L1
 551470
(4) 1,
L1
    B1123 551450
(4) 1,
L1
  551261
(8) 1,
L1
 551471
(6) 1,
L1
    B1125 551308
(4) 3,
L1
         
    B1131  553630
(4) 1,
L2
  553613
(3) 1,
L2
     
    B1132      553667
(4) 1,
L2
     
    B1133      551202
(4) 1,
L1
    
    B1137  552501
(12) 1,
L2
        
    B1138 551751
(6) 1,
L2
     
    B1139 551451
(4) 1,
L1
      551615
(4) 1,
L2
 
    B1201       552502
(4) 1,
L2
   
    B1203  525467
(3) 1,
L1
  525467
(3) 1,
L1
      
    B1205      551308
(4) 4,
L1
    
    B1207      551304
(4) 1,
L1
    
    GRADROOM2 573717
(4) 1,
L2
         
    Lab_Com1 522394
(2) 1,
L1
  522396
(2) 1,
L1
    
    Lab_Com2 522394
(2) 1,
L1
  522396
(2) 1,
L1
    
    SEMINAR2   205510
(2) 1,
L2
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.