ตารางการใช้ห้อง
 - - ศูนย์สหกิจศึกษา
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2560  / 1     2 3 ระหว่าง  12/11/2560 - 18/11/2560 
 
Day/Time
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
    
 
อังคาร
 
    
 
พุธ
 
    
 
พฤหัสบดี
 
    
ศุกร์ 576725
(4) 1,
L2

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา